søndag, juni 16, 2024

Uddrag fra byrådsmøde d. 16. februar 2017

ugen_der_gikI forbindelse med bygning af nyt flisfyr ved Ravnkilde Varmeværk, blev det besluttet, at der anlægges et nyt vejstykke med udkørsel direkte til Skaarupvej. Hermed aflastes boligområdet på Skalborgvej for en del tung trafik til varmeværket. Samtidig sker der tilpasning af erhvervsområdet. Projektet forventes at koste 1,8 mio. kr. excl. jordkøb.
En borger på Kærvej 3 i Støvring har ved flere lejligheder søgt om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme. Ejendommen har vedvarende energianlæg som pillefyr, solvarme og varmepumper, der fuldt ud forsyner ejendommen med varme og varmt vand. Med de nuværende regler, er kommunen ikke forpligtet til at give dispensation. Jeg talte i byrådet for, at der blev set på reglerne, således at der kunne laves muligheder for fritagelse under konkrete forhold, som er sammenlignelig med reglerne for nye huse, hvor nul energi anlæg giver fritagelse. Men samtidig regler, som ikke underminerer den kollektive forsyning, som skaffer billigere energi til de fleste. Tanker som blev støttet fra flere sider. Et flertal nemlig Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Rebildlisten, SF og Tommy Degn stemte for afvisning af ansøgning om dispensation. Konservative undlod at stemme og resten stemte imod. Efterfølgende har Jeppe Ugilt lovet mig at rejse spørgsmålet om regelgennemgang i TMU.
På grund af stort befolkningstilvækst i Støvring, er der opstået akut mangel på børnepasningsmuligheder. Det har været vanskeligt at ansætte nye dagplejere og BUU ønsker etablering af en småbørnsgruppe i Spiren og en på Rafens Allè i den tidligere institutionsbygning. Der har tidligere været problemer med skimmelsvamp i ventilationsanlægget på Rafens Allè. Anlægget blev taget ud af drift for flere år siden og før anvendelse til børn, skal et akkrediteret firma kontrollere, at der ikke er problemer i forhold til den påtænkte anvendelse. Der vil sideløbende blive arbejdet med etablering af mere permanente løsninger ud fra behovsanalyser.
Det blev besluttet, at der arbejdes videre med en ny tilbygning ved Bælum Børneunivers på 450 m2, som skal rumme ny børnehave, førskolegruppe og SFO. Der indgår også parkeringspladser i projektet. Samlet anlægsbudget 6,6 mio. kr.
Fra puljen for helhedsorienteret energi og bygningsrenovering 2017, blev det besluttet, at der på Stubhuset i Støvring udskiftes tag, efterisoleres og renoveres ventilation m.m. Budget 3.8 mio. kr. Ved Børnehaven Skovhuset i Støvring udskiftes tag og der laves nye ventilationsanlæg. Budget 1,5 mio. kr. Projekt ved Skibstedsskolen med udskiftning af tag og efterisolering gennemføres i 2018. Budget 1,5 mio. kr.
Udmøntning af halvedligeholdelsespuljen 2017 blev godkendt. Man kan se en lang liste over projekter under punkt 27 på byrådets dagsorden. Haverslevhallen havde ønsket nyt gulv med i puljen, men efter prioritering blev der ikke plads til det i år. Ønsket indgår naturligvis i den fremtidige prioritering.
Anders Norup har fået nyt job som skole- og dagtilbudschef i Vesthimmerlands kommune, som han ikke finder foreneligt med hvervet som formand for BUU i Rebild Kommune. Rebildlisten har anmodet om personrokeringer således, at Anders Norup udtræder af BUU og indtræder i AMU. Jeanette Sagan udtræder af ØK og indtræder i BUU. Søren Konnerup udtræder af AMU og indtræder i ØK. Ifølge konstitueringsaftalen er det Venstre som besætter formandsposten i BUU. Der står også at Venstre besætter 8 udvalgsposter. Da 4 medlemmer af Venstre forlod byrådsgruppen sidste år, var der ingen indsigelser mod fordelingen af udvalgsposterne. Nu gør Venstre krav på formandsposten i BUU. Da det var en konstitueringsgruppe mellem alle 25 byrådsmedlemmer, er det også denne gruppe der i henhold til styrelsesvedtægterne genbesætter posterne. Valg af formand i det enkelte udvalg, besluttes suverænt af et flertal blandt udvalgets medlemmer. Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Rebildlisten, SF og Konservative godkendte rokeringen. Alle øvrige stemte imod, idet de mener at konstitueringsaftalen brydes. Allan Busk oplyste, at det vil få konsekvenser i udvalgene. Det kan kun betyde forsøg på at vælte formænd. Hvis det sker, er der fare for, at hele konstitueringsaftalen falder på gulvet og processen tages forfra. Det håber jeg ikke vil ske, idet det vil være uhensigtsmæssigt med så kort tid tilbage af denne byrådsperiode.

Holger Pedersen(K)

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler