mandag, april 15, 2024

UGEN DER GIK: Uddrag fra byrådsmøde 21. november 2019

Det er slut med morgenbrød til kaffen.
Der er udsendt nye retninglinier der skal give en
besparelse i kommunen på ca. 10 mill.

Økonomivurdering efter 3. kvartal viser et overforbrug på 11 mio. kr. Hertil kommer overførsler på 22 mio. kr. således at det samlede overforbrug er på ca. 33 mio. kr. Da staten sætter loft over forbruget, er der stor chance for, at Kommunen bliver pålagt en strafafgift på ca. 60 % af overforbruget. Derfor har Økonomiudvalget den 14. november indført et indkøbsstop for alle indkøb, som kan vente til efter 1. januar. Beslutningen var enstemmigt i ØK og blev bakket op af hele Byrådet. Indkøbsstoppet håndteres af ledere og ansatte i alle afdelinger. Således har Borgmesteren den 20. november udsendt nye retningslinjer for servering ved møder for resten af året. Det betyder, at møder der starter kl. 8.00 er uden morgenbrød, og at møder i løbet af dagen bliver uden brød til kaffen. Og kun hvis møder forventes at strække sig ud over frokost eller kl. 18.00, serveres der et beskedent måltid. Dette gælder også for udvalgsmøder og byrådsmøder. Der har efterfølgende været debat om servering til byrådet denne dag, hvor mødet kun varede 1,5 time. Det skal siges, at en stor det af politikerne startede ØK møde kl. 15.00 og resten startede temamøde kl 15,45. Byrådsmødet startede kl 17.00 og var færdig ca. kl. 18.30. Med indførelse af indkøbsstoppet håber man at spare ca. 10 mio. kr. af overforbruget i år.
Nedrivningspulje indstilles at fortsætte med uændrede kriterier. Kommunen yder 1 mio. kr. om året og der er varierende statsstøtte som for tiden er 60 %. Siden 2011 er der nedrevet 86 bygninger og der er tilsagn til yderligere 4. Man kan se en oversigt over kriterierne punkt 163 i dagsordenen på Rebild Kommunes hjemmeside.
Forvaltningen har fremlagt et udkast til paradigme og til vandløbsregulativ for Torsted-Braulstrup Bæk til udsendelse i 8 ugers høring. I TMU blev forslaget forlangt i Byrådet, fordi det findes alt for omfattende og kompliceret med et regulativ på 70 sider for en lille bæk/kanal på 1,2 km. Sagen blev sendt tilbage til TMU med ønske om et forenklet regulativ. Sagen skal ses i lyset af, at dette regulativ skal danne basis for revidering af i alt 60 regulativer for 103 vandløb på ca. 300 km. ialt.
Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for boligområde Haren gav en del debat, idet flere ønskede at udvide de grønne områder langs Mastrup Bæk. På området er der afsat plads til en regnvands sø, som måske ikke skal etableres afhængig af endelig dimensionering af anlægget. Et kompromisforslag med etablering af 2 byggegrunde hvis søen udgår, blev vedtaget med 17 stemmer for og 8 imod. 4 fra A stemte imod fordi de ønskede større afstand til vandløbet, og C stemte imod fordi de ønskede at bevare den grønne kile imellem grundene med eller uden sø.
Et forslag om at opnormere vuggestuepladserne i Tumlehøj, Suldrup fra 10 til 12 blev godkendt med bemærkning om, at der samtidig er fokus på rekruttering til dagplejeområdet.

Holger Pedersen
Byrådsmedlem liste C

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler