Generalforsamling – Mejlby Efterskole

23. maj 2018 - 19:00

Ordinær generalforsamling
i skolekredsen på Mejlby Efterskole
Onsdag d. 23. maj 2018 kl. 19.00

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forstanderens beretning.
4. Det reviderede regnskab for skolen
fremlægges til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent.
Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg er:
Annette Søegaard
Niels Kristian Bisgaard
Berit Rask Jensen
Kurt Nielsen
6. Valg af revisor.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt