onsdag, maj 29, 2024

Nyt fra ældrerådet i Rebild kommune november 2019

Det er med stor tilfredshed, at ældrerådet konstaterer, at ønsker vi havde i vores høringssvar til budgettet for 2020 næsten er blevet fulgt.
Værdighedsmidlerne på 5,3 mill., som staten hidtil har givet fortsætter, men som bloktilskud. Bloktilskud kan kommunen bruge til mange andre ting. Da der er et stor overforbrug på Pleje/omsorg pt. på 11,3 mill. kr, kunne vi godt være nervøse, da vi bestemt ikke ønsker, at foranstaltningerne for ældre skal forringes og vi udfærdigede allerede i juni 2019 et høringssvar.

Høringsvaret indeholdt følgende:
Ingen forringelse af høreomsorg og misbrugsbehandling
Ingen nedlæggelse af ældrecentre
Ingen reduktion af rengøring i egen bolig
Ingen besparelse på budget til aktiviteter på ældrecentrene
Ingen besparelse på dagtilbud til demente på Ådalscentret.
Byrådet har bevilget i alt 6 mill. til Pleje/ omsorg og heraf 5,3 mill. til værdighedspuljen. Der skal endvidere skal bruges penge til udvidet dagtilbud og aflastning på Ådalscentret samt til bekæmpelse af ensomhed.
Der er ikke afsat penge til aktiv med demens og dermed ophører Rebilds del i projektet, som er et samarbejde mellem 8 kommuner. Der lægges op til, at det nye tiltag kommer til udelukkende at køre på frivillige, men intet er aftalt endnu. Der er stillet en lejlighed på Mastruplund til rådighed
I de sidste møder i ældrerådet er vi blevet orienteret og har drøftet følgende emner:
Flytning af akuttilbud fra Teglgårdsminde til Mastruplund begyndende fra primo 2020. Senere flytter sygeplejen også.
Nedlæggelse af pladser på Haversdal til brug fra en samlet udkørende hjemmepleje.
Visitation til ældrecentrene. Dette har løbende været debatteret. Ældrerådet vil gerne have lempet på kriterierne, så flere ældre kan komme ind, hvis de ønsker.
Der henvis i denne forbindelse til sundhedsudvalgets referat af 5/11.
Vedr. hovedrengøring. Der er ikke givet afslag på ansøgninger.
Ældrerådet ønsker et fællesmøde med lederne fra ældrecentrene for at høre, hvordan de enkelte centre udmønter de forskellige tilbud, der er til beboerne.
Ældrerådet behandler som bekendt ikke personsager, men kan evt. formidlere videre. De mest relevante er ældrecenterlederne eller myndighed. Telefon 99 88 99 88 kan sikre, at henvendelsen kommer det rette sted.
Der er ikke uudannet personale i nattevagt på ældrecentrene undtagen i særlige ekstraordinære tilfælde.
Ældrerådet har drøftet profilering af ældrerådets og dets opgaver. Det kunne evt. ske på Frivillig fredag eller lokalemesser eller også på bibliotekerne.
Fælles bus – denne er placeret på Ådalscentret og brugen koster 5 kr. pr. kilometer. Der kan ikke fås handicapskilt til bussen. Det er personligt for den enkelte person..
Repræsentanter for ældrerådet har deltaget i møder med repræsentanter for handicaprådet og efterfølgende med Plan, byg og vej for at drøfte tilgængelighed. Tilgængelighed er ikke kun veje og fliser, men også adgang og færdsel og IT og mobildækning. Alle opfordes til at bruge Tip Rebild, hvis der er noget der skal videre til kommunen. Det har været meget givende, at mødes med handicaprådet og få en fælles forståelse for tilgængelighed i kommunen. Vi har aftalt, at mødes årligt.
Repræsentanter fra ældrerådet har været med i et meget informativt møde med arrangeret af Ældresagen og med deltagelse og debat med de politiske partier.

På ældrerådets
vegne
Torben Andersen
Nov. 2019

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler