søndag, maj 19, 2024

Budgetaftale: Skatten i Rebild stiger med 0,5%

REBILD: Søndag den 1. oktober underskrev Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og løsgænger Jeppe Ugilt Hansen budgetaftalen for 2024. Budgettet forventes at blive endelig vedtaget på byrådsmødet den 12. oktober.

Borgmester og leder af budgetforhandlingerne Jesper Greth, stod sammen med byrådet overfor nogle store udfordringer i arbejdet med næste års budget. Borgmesteren understreger, at der har været mange svære beslutninger undervejs, hvor udgangspunktet har været en meget lav likviditet i Rebild Kommune. Det betyder også, at det ikke er alle partier, der har ønsket at deltage i budgetaftalen. Jesper Greth bemærker positivt, at partierne har været konstruktive og kompromissøgende i forhandlingsprocessen:
– De hårde økonomiske rammebetingelser betyder, at alle i byrådet bliver udfordret på nogle af deres grundlæggende principper og holdninger, når enderne skal hænge sammen i et ansvarligt budget. Det er hårdt, fordi vi ved, hvilke konsekvenser, det vil få for den nære velfærd. Dette til trods har det været en konstruktiv proces, og aftaleparterne føler, at enhver sten er blevet vendt for at sikre en ansvarlig og stabil økonomi i Rebild – også på lang sigt. Derfor har det også været nødvendigt at sætte skatten op med 0,5 %. Men her vil jeg gerne understrege, på vegne af aftalepartnerne, at vi har sikret at hver en krone kommer til at give et løft til flere velfærdsområder. Vi har aftalt, at en fjerdedel af den øgede indtægt fra skatteprovenuet prioriterer vi til et kvalitetsløft og ny organisering af skoleområdet. Halvdelen af provenuet prioriteres til anlægsinvesteringer såsom tre dagtilbud, en ny skole og udbedring af veje og trafiksikkerhed. Den sidste fjerdedel prioriteres til et løft af Rebild Kommunes kultur- og fritidsliv, som er en central del af Rebilds DNA, udtaler borgmesteren.

Forligspartierne takker også for det store engagement, der er udvist af alle, der har afgivet høringssvar til budgettet. Særlig skole- og dagtilbudsområdet har fyldt meget i høringer og i debatten.

Investering i udvikling af skole- og dagtilbudsområdet
Aftaleparterne er enige om en udviklingsplan med et kvalitetsløft for folkeskoleområdet, der indbefatter en investering på 3,4 mio. kr. i 2024 stigende til 11,5 mio. kr. i 2027. Skoler og dagtilbud skal fremover organiseres i netværk. Der etableres tre skolenetværk med otte distrikter og ét dagtilbudsnetværk med tre distrikter, med geografisk sammenhæng mellem dagtilbudsdistrikt og skolenetværk.

Aftaleparterne er blevet enige om at samle undervisningen i Kilden på én lokation i Terndrup, derfor nedlægges skoleafdelingen i Bælum og skoleafdelingen i Blenstrup pr. 31. juli 2024. Hvis lokale kræfter i Bælum ønsker at oprette en friskole, så udskydes lukningen til 31. juli 2025, så der kan søges og oprettes en friskole, inden skolen lukker. Desuden igangsættes høring i forhold til lukning af Læringscenter Himmerland pr. 31. juli 2024, hvor alle børnene tilbydes gode specialtilbud andre steder. Derudover flyttes SFO’en i Haverslev fra dagtilbud til skole pr. 1. januar 2024 og samdrift af skole- og dagtilbud i Øster Hornum og Kilden ophører pr. 31. juli 2024. De mange gode erfaringer med samarbejde på tværs af skoler og dagtilbud med samdrift tages med i de nye netværk.

Peter Hansen (A), gruppeformand for den socialdemokratiske gruppe:
– Vi har gennem en lang årrække med den eksisterende økonomi og organisering ikke haft muligheder for at støtte børn med udfordringer godt nok. Derfor glæder det os, at skole- og dagtilbudsområdet tilføres flere midler via andel af skattestigning og strukturændringer. Vi løfter området med fokus på inkluderende indsatser og specialpædagogiske kompetencer, så flere børn og unge kan trives og udvikle sig i almenområdet i skole og dagtilbud, fortæller Peter Hansen.

Anna Oosterhof (V), der er gruppeformand for Venstre tilføjer:
– Vi er lykkedes med at finde en virkelig god løsning på skole- og dagtilbudsområdet. Der er lavet et meget grundigt analysearbejde, og vi kommer til at investere og styrke almenområdet. Det er en omfattende og meget ambitiøs plan, som også kommer til at betyde, at nogle børn, forældre og medarbejdere vil opleve en stor forandring. Jeg har stor forståelse for den bekymring det kan give, men målet er, at vi løfter helheden til et højere niveau for alle. Jeg glæder mig meget til at sætte arbejdet i gang, slutter Anna Oosterhof

Det lokale kultur og fritidsliv skal styrkes
Lene Aalestrup (C), som er gruppeformand for Konservative:
– Vi er også tilfredse med de resultater, der er opnået i budgetaftalen og fremhæver særligt løftet af det lokale kultur og fritidsliv, hvor vi bevarer vores 4 biblioteker og tilbageruller tidligere besparelser på fritidsområdet.
– Der har været nogle meget svære prioritereringer i dette års budget. Derfor er vi også glade for at styrke det lokale engagement inden for kultur og fritid, hvor mange borgere lægger frivillige kræfter og får spændende oplevelser samt et sundt og aktivt liv. Det er afgørende for udviklingen af vores kommune. Vi har tilmed fundet midler til at understøtte det lokale engagement yderligere ved at etablere en udviklingspulje. Puljen vil kunne bruges bredt til at understøtte kultur- og fritidsinitiativer, fysiske faciliteter, lokal byforskønnelse, startmidler til projektudvikling med videre, siger Lene Aalestrup.

Ældreområdets økonomi også på plads 
Aftaleparterne har fundet en løsning på de 9,4 mio. kr. der var i ubalance på ældreområdet, i forbindelse med mellemkommunale udgifter, ved at tilføre 6 mio. kr. i 2025 faldende til 2 mio. kr i 2027. Perioden giver ældreområdet tid og mulighed for at finde varige løsninger og skabe balance i økonomien.

Budgettet forventes formelt vedtaget den 12. oktober, hvor byrådet skal andenbehandle budgettet.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler