søndag, juni 16, 2024

Uddrag fra byrådsmødet i december

ugen_der_gikNyt fra ØK og Byrådsmøde december 2015
På ØK møde den 9. dec. skulle vi behandle skoleanalysen. I BUU var der ikke enighed om hvordan problemerne skulle løses. Et flertal ønskede, at ØK skulle fremskaffe de nødvendige midler, for at fortsætte uændret. I ØK havde vi en lang debat, men var enige om, at det var vigtigt, at skabe bred politisk enighed om løsningerne.
Beslutning: ”Med henblik på at etablere og styrke et sammenhængende, decentralt tilbud til aldersgruppen 0-16 år, der skal være med til at skabe trivsel og være fagligt og økonomisk bæredygtigt, ønskes i samarbejde med skoler og skolebestyrelser et udspil, der kan tage udgangspunkt i følgende forudsætninger:
Der lukkes ikke skoler i Rebild Kommune. Tanker der kan indgå, kan blandt andet være etablering af distrikter. Der etableres børneunivers, hvor det vurderes at give mening.
Følgende kan indtænkes i skolestrukturen: Dagpleje, specialklasserne. EUD forløbene og modtagerklasser. Tildelingsmodel og finansiering af skoleområdet revurderes, så det understøtter skolestrukturen. Den gennemsnitlige undervisningstid i ressourcetildelingen til skolerne, må ikke hæves. Planlagte og nye anlægsinvesteringer gennemgås og tilpasses skolestrukturen.
Udspil forlægges Børne- og Ungdomsudvalget inden sagen genoptages i Økonomiudvalg og Byråd.”

 

På ØK-møde var der ligeledes beslutning om retningslinjer for uddeling af byzonepulje. På et dialogmøde med rådene var der et flertal, som ønskede pengene udbetalt ligeligt uden ansøgning. Blandt andet for at skabe kreative projekter med stort lokalt ejerskab, var det et flertal i ØK, som ønsker at tildele 50.000 kr. til hvert lokalråd, og at den resterende pulje på 550.000 kr. fordeles efter ansøgning. Det vil være projekter som understøtter bosætning, oplevelser og erhvervsliv, som tilgodeses. Altså understøtter byrådets Vision 2025.
På byrådsmøde den 17. dec. var det et punkt, hvor TMU skulle spare 0,4 mio årligt på budgettet. Det blev en debat, om hvorvidt ukrudtsbekæmpelse med brænder eller ved sprøjtning med Roundup er mest skadeligt for naturen. Det er heller ikke noget som eksperterne er enige om. Et flertal stemte imod anvendelsen af Roundup, og sagen blev sendt tilbage til TMU.
Et lidt upåagtet punkt, som dog er enormt vigtigt for mange borgere i Nordjylland, er finansiering af Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland. Før kommunalreformen var centret drevet af Region Nordjylland, som ikke længere vil stå for driften. Alle nordjyske kommuner er blevet enige om en finansieringsmodel som fordeles efter indbyggere og behandlede borgere. Forslaget blev godkendt. Rebilds bidrag bliver ca. 1,2 mio. svarende til tidligere forbrug. Med godkendelse i alle kommuner, bevares et godt tilbud til borgerne.
Det sidste punkt jeg vil omtale handler om ledelsesstruktur i Center Pleje og Omsorg. Det er en sag, som har kørt i udvalg m.m. i lang tid. Den største uenighed går på, hvorvidt der skal være ældrecenterledere på alle ældrecentrene. Noget som liste C støtter. Ved punktes start bad formanden for Sundhedsudvalget om, at sagen blev sendt tilbage til udvalget, med henblik på at finde en løsning, som et bredt flertal kan gå ind for. Efter kort debat blev sagen sendt tilbage til SU.
Alle ønskes et rigtig godt Nytår.

Med venlig hilsen
Holger Pedersen
byrådsmedlem liste C

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler