søndag, maj 19, 2024

Beretning til Aalestrup-Nørager Energi’s generalforsamling

fjernvarmeAalestrup Varme og Nørager Varmeværk blev til Aalestrup-Nørager Energi – eller i daglig tale AN-Energi; en 9 km transmissionsledning fra Aalestrup via Simested til Nørager, og så kunne der ellers strømme varme fra kedelanlæggene i Aalestrup til Nørager, og sikre forbrugerne i Nørager lige så billig varme i årene fremover, som vi i mange år har nydt godt af i Aalestrup.
Helt så simpelt som det blev sagt var, og er, det dog ikke.

Efter beslutningen om fusionen var taget på de ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger i hhv. Nørager og Aalestrup for et år siden, er der blevet udført et kæmpe stykke arbejde på kontoret, men så sandelig også ude marken og på værkerne, for at få tingene til at lykkes.

Træerne vokser som bekendt ikke ind i himmelen, og det har vi bestemt også måtte sande er gældende i forbindelse med fusionen af to varmeværker. Og det selv om der efterhånden er ved at være en del fusioner inden for vores branche, og at vi har tilknyttet både juridiske og økonomiske rådgivere, for hvem det her område er kendt stof.

Her omkring et år efter, at beslutningen blev taget, er der stadig en række forhold – især juridiske forhold og i forhold til myndighederne, der arbejdes på af få endelig på plads. Men der arbejdes målrettet på, at få tingene afsluttet.

Derimod forløb arbejdet med etableringen af transmissionsledningen mellem de to værker stort set efter planerne, og i henhold til de opstillede budgetter.

Vi valgte i forbindelse med licitationen på rørleverancen, at opgradere rørene fra dagens isoleringsstandard til den bedste på markedet i dag. Det betyder, at varmetabet på den godt 9 km lange rørledning reduceres med mellem 25 og 30% i forhold til hvis vi havde valgt den ”normale standard”. På en rørledning, der forventeligt har en levetid på langt over 30 år, er der en positiv forrentning af merinvesteringen på omkring 2 mio. kr. efter 13-14 år.

Selve arbejderne på rørledningen startede op i slutningen af september, og sideløbende blev der arbejdet på pumpe- og veksleranlæg på værkerne i både Aalestrup og Nørager.

I Aalestrup krævede de nye pumpeanlæg – samtidig med kommende anlæg – en så stor forøgelse af vores strømbehov, at der er blevet installeret en ny hovedtavle, samt at Himmerlands Elforsyning måtte udskifte transformatorstationen, hvor vi får vores el fra.

Ligeledes er styringer og SRO-anlæg i både Nørager og Aalestrup blevet udbygget for den nye driftssituation, samt er ligeledes blevet forberedt for tilkoblingen af Simested her sidst på året.

De primære arbejder nåede lige akkurat at blive afsluttet inden nytår. De første par måneder af 2016 gik med trykprøvning, indkøring og test, hvor alt stort set har artet sig som forventet. Dog kostede lidt skidt og mudder i ledningen lidt ekstra tid til filtrering, inden der var klar til drift.

Men siden ultimo februar, er alt varmen til Nørager blevet produceret på kedelanlæggene i Aalestrup, på nær et par gange, hvor der samtidigt er produceret strøm på motorerne i Nørager.

Og set tilbage herfra hvor vi står i dag, fungerer anlæggene efter hensigterne og lever op til de stillede forventninger.

 

Sideløbende med transmissionsforbindelsen, er der projekteret og gjort klar til etablering af fjernvarmeforsyning til Simested by.

Det lykkedes os, at erhverve en grund midt i byen fra kommunen til en fornuftig pris, og vi har netop i dag modtaget tilbud fra 4 lokale entreprenører, på at bygge et hus til pumpe og veksleranlæg.

Arbejdet med gadenettet er startet op for en lille måneds tid siden, og byggeriet af pumpebygningen starter op omkring sommerferien. Vores forventning er, at der løber varmt vand i rørene i Simested sidst på efteråret.

For også fremadrettet at kunne fastholde en lav varmepris for vores forbrugere, undersøger og tester vi løbende alternative brændsler til vores kedelanlæg. Vi har i løbet af året, og vil også fortsat fremadrettet, køre forsøg med forskellige typer af fliset træ og biomasse. Forsøgene udføres både med de forskellige brændsler alene, samt i kombination med vores nuværende brændsler – bark og savsmuld.

Forsøgene og en evaluering må vise, om der er fornuft i at arbejde videre med den pågældende brændselstype.

Konklusionen har dog flere gange vist, at vi producerer langt det billigste varme på vores nuværende brændselsmix.

Det er vigtigt, at understrege, at disse forsøg ikke udføres fordi der er på nogen måde er usikkerhed i vores nuværende brændselsleverancer.

Vi har et godt og mangeårigt samarbejde med vores to hovedleverandører – Rold Skov Savværk og Nørlund Savværk. Men det må ikke afholde os fra at undersøge andre brændselsmuligheder i et marked, hvor der bliver flere og flere værker med biomasse kedler.

 

Ligeledes for at fastholde en lav varmepris, har bestyrelsen besluttet at etablere et solvarmeanlæg, som fremadrettet vil kunne producere ca. 20-25% af vores varmeproduktion – i tal omkring 12.800 MWh om året.

Anlægget, som kommer til at bestå af godt 24.000 m² solpaneler, etableres på en 10 ha. grund i det nordvestlige industrikvarter i Aalestrup.

Produktionsomkostningerne og effektiviteten på solpanelerne er i dag kommet i et niveau, så der kan producere varme på sol i sommerperioden til en pris, som pt. marginalt ligger lige under vores nuværende produktionspris på biomassekedlerne.

Men hvor prisen på biomassen følger markedsprisen, er de primære omkostninger til produktion på solfangeranlægget i dag kendte faktorer, nemlig forrentning og afskrivninger.

Selve driften af anlægget udgør under 10% af de samlede produktionsomkostninger.

Effektiviteten af solfangeranlæggene er, med de mange anlæg, der efterhånden er etableret rundt om i Danmark, heller ikke mere en usikkerhedsfaktor, ligesom vi i Danmark har en række gode leverandører, entreprenører og rådgivere, der har oparbejdet en betydelig viden på området.

På grunden nordvest for Aalestrup etableres et veksler- og pumpeanlæg, der sender den producerede varme til Elmegaardsvej. Her etableres der en knap 40 m høj akkumuleringstank, der kan indeholde 5.000 m³ vand. Tanken etableres på Elmegaardsvej, tæt på kedelanlæggene, så den også kan fungere som akkumulering for varme produceret på biomassekedlerne.

Solvarmeanlægget er forberedt for en udvidelse med yderligere 2.000 m² paneler – eller knap 1.000 MWh om året, ligesom der er plads på grunden til i alt ca. 35.000 m² paneler, hvis der fremadrettet måtte opstå et behov for supplerende kapacitet.

 

Der blev afholdt licitation på anlægget i slutningen af april måned, og efter en møderække, hvor tilbuddene er blevet vendt og vurderet, har vi i sidste uge indgået en total-entreprisekontrakt med Industrivarme fra Storvorde, på at etablere anlægget. Det gør de i samarbejde med et andet nordjysk firma – Arcon-Sunmark fra Skørping, som skal levere og montere de 24.000 m² paneler. Ligeledes nordjyske Frontmatec fra Skive skal stå for styringsdelen og på at få det implementeret sammen med den øvrige styring på anlæggene.

Selve etableringen af anlægget påbegyndes her omkring sommerferien 2016, og anlægget skal være driftsklar inden udgangen af 2016. Selve produktionen på anlægget vil selvsagt først ske fra forsommeren 2017, når solen igen kommer højt nok på himlen.

 

Vi havde egentlig gerne ventet med etableringen af solfangeranlægget, til vi havde fået lidt mere erfaring i forhold til hvordan driftssituationen kommer til at være fremadrettet, hvor der nu også skal produceres varme på anlæggene i Aalestrup til Nørager og Simested.

Men vi turde ikke vente.

Den politiske debat, hvor vedtagelsen af et nyt energiforlig, indeholdende de krav om energibesparelser, vi skal leve op til fremadrettet, lader vente på sig. Det har bl.a. betydet en stor usikkerhed omkring, hvilke tiltag og nyetableringer, der kan hjemtages energibesparelser på.

Bl.a. har der flere gange været nævnt, at netop solvarmeanlæg ikke vil kunne indeholdes som energibesparelse efter 2015. Kravet var derfor kommunal varmeplanmæssig godkendelse i 2015 og etablering senest i 2016.

Med etableringen af solvarmeanlægget, lagt sammen med, at vi køber energibesparelserne ved etablering af fjernvarme i Simested, og har lavet transmissionsledningen i en bedre standard, har vi sat knap 14.000 MWh ind på ”opsparingen” efter 2016

Med de nugældende energisparemål, hvor vi skal præstere godt 1.600 MWh om året, har vi nu præsteret energisparemål frem til 2022.

I værdi udgør energisparemålene for solvarmeanlægget alene, med den nuværende markedspris, et beløb i størrelsesordenen 6-6,5 mio.

 

Det samlede budget for etablering af anlægget er på knap 46 millioner kroner. Det kan umiddelbart lyde som et voldsomt beløb, men afskrevet og forrentet over 25 til 30 år vil investeringen alene, betyde en besparelse på i gennemsnit 750.000 – 1.000.000 om året, set over de 25-30 år. Hertil kommer besparelsen på køb af energibesparelser, der jo som nævnt er ”sikret” frem til 2022.

Pr. dags dato, hvor vi som nævnt netop har skrevet kontrakt på etableringen af anlægget og har købt grunden fra kommunen, har vi formået at holde os så langt på den positive side af vores budgetter, at vi overvejer, om vi allerede nu skal tilkøbe de ekstra ca. 2.000 m² paneler, som vi har option på i kontrakten. Det vil umiddelbart kun være med til at gøre investeringen endnu mere økonomisk rentabel.

Beslutningen herom bliver taget en af de nærmeste dage.

 

Som nævnt de sidste par år, er vi fra kommunen og spildevandselskabet blevet mødt med et krav om rensning af overfladevandet fra barkpladsen på Elmegaardsvej, primært pga. et for højt indhold af cadmium.

Vi har haft rådgiverfirmaet EnviDan koblet på opgaven; både for at vurdere og diskutere de stillede krav, men også for at vurdere den rigtige løsning på problematikken.

Der er nu, i samarbejde med kommunen, sat et måleprogram i gang, både med målinger udført på pladsen, målinger ved afløb fra pladsen, samt endelig målinger udført i Simested Å, hvor byens samlede regnvandsmængde løber ud.

Dette måleprogram vil komme til at danne grundlag for en kommende endelig løsning og beslutning.

Vores forventning, som sagen står lige pt. er, at vi ved at etablere et separat regnvandsbassin på Elmegaardsvej med bundfældning, evt. suppleret med en simpel filtrering, kan opfylde kravene om udledning til det offentlige regnvandssystem uden supplerende rensning.

 

Der er ligeledes tidligere informeret om, at vi har igangsat etableringen af et antennesystem til aflæsning af målere i Aalestrup – både for vand og varme. Det betyder, at vi løbende får målinger ind fra vores målere, og derved får meget nemmere ved løbende at justere på driftssituationen på grundlag af målinger direkte ved slutbrugeren. Ligeledes vil brud og driftsforstyrrelser også hurtigt blive opdaget i systemet. Selvsagt skal vi heller ikke fremadrettet bruge 2 gange 2-4 dage årligt på at køre byen tynd, for at aflæse målerne med håndterminaler

Allerede i dag får vi løbende målinger ind i Nørager, hvor aflæsningen fortages af el-forsyningen via el-måleren, og vi forventer et lignende tiltag i Simested.

Selve etableringen i Aalestrup er igangsat med uskiftning til ny målertyper over de seneste par år – både på vand- og varmesiden, og her i løbet af sommeren etableres en mast på Elmegårdsvej med det nødvendige antenneudstyr for hjemtagelse af måleroplysningerne.

 

På gadenettet i Aalestrup er der i 2015 skiftet rør i de områder, hvor der arbejdes med renovering af kloakledningerne i 2015 og 2016. Det vil sige området i og omkring Engvangen og Rolighedsvej.

Her i starten af 2016 betød en række brud på rørene på Bøgevej i Aalestrup, at vi fremrykkede udskiftningen af disse rør, på trods af, at der skal renoveres kloakker i gaden inden for de kommende 5 år.  Dette arbejde er udført her i foråret.

Ellers vil det i 2016 primært blive i Simested, der arbejdes på gadenettet.

 

På driftssiden er der mandet op med yderligere en driftsassistent, så der nu er fire assistenter.

En af assistenterne, Ib, står, udover at deltage i den daglige drift, også for forprojektering og planlægning af gadearbejderne.

Udover driften af vores egne værker i Aalestrup og Nørager samt driften af vandværket i Aalestrup, er vi i 2015 blevet hyret af Simested Vandværk til at forestå driften samt en del af administrationen af vandværket i Simested. Pr. 1. januar 2017 er det aftalt, at vi overtager administrationen fuld ud.

Simested Vandværk forsætter som et selvstændigt selskab med egen bestyrelse, som blot køber drift og administration hos os.

Helt på tilsvarende måde, som vi udfører drift og administration for Aalestrup Vand.

 

Og lad os så slutte med lidt tal:

Det fakturerede forbrug endte i 2015/16 på 34.000 MWh, som fordeler sig med 26.400 MWh i Aalestrup og 7.400 MWh i Nørager. Det er knap 7% mere end sidste år.

Der er udpumpet 36.500 MWh fra Rolighedsvej i Aalestrup og 10.000 MWh fra Nørager, hvilket betyder et samlet ledningstab på knap 27 %. Fordelt er ledningstabet knap 28% i Aalestrup og knap 24% i Nørager.

Der er i perioden produceret 92 MWh el på motorerne i Nørager, hvilket er godt 40% mindre end sidste år.

Til den samlede energiproduktion, er der forbrugt 52.500 m³ bark, savsmuld, flis og andre biobrændsler på kedlerne på Elmegaardsvej, 30 m³ olie på Rolighedsvej i forbindelse med omkoblinger og reparationer, mens der på gaskedlen og de to motorer i Nørager er brugt 766.000 m³ naturgas.

Årsopgørelserne, sendt ud sammen med indeærende år første a’conto, resulterede i en samlet tilbagebetaling på godt 820.000 kr., hvor 1256 fik penge retur, mens 580 fik en ekstraregning, fordi deres forbrug var lidt højere end forventet.

Incitamentsbetalingen, hvor man henholdsvis bliver belønnet for en god afkøling af fjernvarmevandet eller får et tillæg, hvis vandet ikke er afkølet godt nok, resulterede i et samlet tillæg på 261.000 kroner. Det er fordelt med 671 forbrugere, der fik et fradrag i varmeprisen for god afkøling, mens 778 forbrugere fik et tillæg for manglende afkøling.

Vi har i løbet af året tilsluttet 8 nye forbrugere, som alle er tilsluttet i Aalestrup, så vi nu samlet er 1.854 forbrugere tilsluttet.

 

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler