lørdag, juli 20, 2024

Uddrag fra byrådsmøde d. 24. november 2016

ugen_der_gikØkonomivurdering efter 3. kvartal 2016 viser et forventet mindre forbrug på 27 mio. kr. på driften for hele året.

Det skyldes blandt andet mindre behov for udbetaling af arbejdsløshedsunderstøttelse, mindre forbrug på drift af gadelys og besparelser på administration. Byrådet udtrykker tilfredshed med den indsats, som kommunens ansatte har ydet for at sikre det forbedrede resultat. På anlægssiden forventes det, at der overføres 50 mio. kr. til næste år. Det vil sige penge til igangværende anlægsprojekter, som ikke er nået så langt som forventet ved budgettering, og pengene derfor ikke er udbetalt.
I september 2015 sagde ØK ja til at deltage i et projekt med opstilling af ladestandere til elbiler i et partnerskab med Region Nordjylland. Projektet skal finansieres af midler afsat til klimastrategi. Dengang fik vi oplyst, at prisen ville være 30.000 kr. pr stander efter tilskud. Nu viser det sig så, at èn stander vil koste ca. 50.000 kr. efter tilskud. Der foruden har der været manglende oplysninger om ejerskab og vilkår for benyttelse af standerne. Der blev også efterlyst en behovsanalyse, som også skal udpege de bedst egnede steder for placering. Flere politikere mener slet ikke, at elladestandere er en kommunal opgave. Det hele endte med at forslaget blev nedstemt og sendt tilbage til TMU for ny og bedre sagsbehandling.
I forbindelse med Regionens håndtering af salg af sygehusgrunden i Terndrup, er der opstået tvivl om hvorvidt salget til IF er gennemført på lovlig vis. Et flertal i byrådet besluttede, at handlen indklages og undersøges af statsforvaltningen.
Rebild kommune skal afgive høringssvar til Region Nordjylland om 8 graveområder med råstoffer. Byrådet vedtog, at svaret skal indeholde ønsker om, at der i videst muligt omfang tages hensyn til drikkevandsinteresser og at der i hvert enkelt tilfælde tages hensyn til de omkringliggende landskabstyper. Graveområderne ved Siem og Øster Hornum ønskes fortsat udtaget.
En kreds af borgere i Fræer, har bedt om at overtage Fræer Aktivitetshus med formål, at drive det videre som forsamlingshus. Der er stiftet en ny forening, som kan godkendes efter folkeoplysningsloven. Med dette tiltag kan kommunen i lighed med tidligere praksis overdrage bygningen gratis til foreningen. Dog med klausul om tilbageskødning, hvis foreningen opløses. Der pågår en proces hvor kulturforvaltningen hjælper foreningen med energi- og renoveringstilskud og juridisk bistand m.m. Byrådet besluttede, at der arbejdes videre med processen.
I forbindelse med budget 2017 besluttede budgetforligsgruppen, at der skal spares 1 mio. kr. på KFU området. Udvalget løste opgaven og anviste samtidig finansiering af merudgifter på 0,325 mio. kr., som ikke er indregnet i budgettet. Efterfølgende var der i forligsgruppen utilfredshed med udvalgets beslutning og budgetforligsgruppen har holdt et møde, hvor der blev aftalt en ny fordeling af besparelsen på 1 mio. kr. Samtidigt besluttede gruppen, at der ikke skal anvises nogen finansiering af merudgifterne. Efter C’s mening en højst uheldig og uansvarlig beslutning, som kan påvirke i negativ retning på andre områder inden for KFU (kultur, frivilligt arbejde, idræt m.m.). Læs nærmere under punkt 179 i byrådets dagsorden 24. nov. hvor et flertal godkendte budgetgruppens nye forslag.

Holger Pedersen
Byrådsmedlem
Liste C

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler