torsdag, juni 13, 2024

Visionsmøde omkring Haverslev Hallen

Det var en begejstret halbestyrelse og initiativgruppe, der kunne byde velkommen til ca. 50 borgere der ønskede at drøfte fremtiden for Haverslev hallen.
Efter en kort velkomst kunne Formand for Haverslev Hallen Brian Bay og halinspektør Jens Olesen berette om de tanker, der ligger bag ideen at opføre en ny hal.
Haverslev Hallen er omfattet at en såkaldt kommunal Rambøll ordning, som skal sikre, at hallerne i kommunen løbende bliver renoveret. Haverslev hallen står de næste par år overfor større renoveringer, såsom udskiftning af paptag, nyt halgulv og etablering af handicap toiletter. Der har tidligere været ønske om udvidelse af tilskuerpladserne. Derfor er det oplagt at tage hul på debatten om der skal en endnu større renovation til – eller en større hal.
Belægningsprocenten på hallen er høj sammenlignet med haller generelt, men let nedadgående. Omvendt er der også ledige tider, som ikke bliver udnyttet. For at kunne tiltrække bestemte idrætsgrene og dermed øge belægningsprocenten, kræver det ganske enkelt mere plads. Økonomisk set betyder den dalende belægningsprocent at hallen pt. mister 30.000 kr. i årsindtægt.
Præsentation af skitser:
Efter en kort status fra hallen fortalte Jakob Bro om de skitser, der allerede er tegnet på projektet. Intet er fastlagt, men de var udgangspunktet for en god dialog – set i det lys om en eventuel hal skulle bygges i forlængelse af den eksisterende hal, eller bygges ud mod fodboldbanerne.
Efter præsentationen af skitserne var der på mødet en god dialog om de muligheder, som et nybyggeri kan tilbyde. Der var mange konkrete forslag til selve byggeriet, men specielt én fællesnævner gik igen; Haverslev by og omegn savner et sted der kan rumme den sociale kontakt børn og borgere imellem. De ønsker mere liv i hallen. Et par af forslagene gik på, at et kommende byggeri skulle have en indbydende facade ud mod strandvejen, måske med en kultur- og sportscafe. Netop for at signalere liv og åbenhed.
Oplæg fra interessegrupper / åben debat:
Et andet stort ønske er ønsket om et fitnesscenter. Et center som er åbent, når den enkelte borger har behov for det, og som kan anvendes af alle områdets borgere. Dette fitnesscenter bør kunne placeres, så der er åben og let adgang for alle borgere.
Et andet vigtigt og måske afgørende element i det kommende byggeri er, at man meget gerne ser gymnastikafdelingen flyttet til Haverslev Hallen. Dette vil øge og sikre en høj belægningsprocent også i en større hal. I dag træner alt gymnastik på HCI – et fantastisk samarbejde som vi har haft i flere år. Omdrejningspunktet i denne sag er, at man med den nye hal skal skabe optimale rammer for gymnastikken som de kender fra HCI. HCI har netop selv bygget ny hal, og forstander Jens Grønhøj ser det som et plus til byen og efterskolen hvis det lykkes at etablere ny hal. Det vil betyde at samarbejdet mellem hallen og HCI styrkes yderligere, da både efterskolen og hallen fremover kan tilbyde stævner i en helt anden størrelsesordning.
Der var positiv opbakning til en ny hal fra både HAverslev Idrætsforening (HIF), Haverslev KFUM, Run for Fun, petanqueklubben, E-sport og ikke mindst skolen og Tuen. HIF, Run for Fun og KFUM er begge fortalere for, at der i byggeriet tænkes kreativt i forhold til at udfolde sig socialt. De har ligeledes ønsker om en kantine, der hænger bedre sammen med hallen. Jakob Straarup talte varmt for E-sportens udvikling i Danmark og appellerede til at tænke anderledes, således der også blev plads til fremtidige idrætsgrene som E-sport.
Ud over de almindelige idrætsgrene er det væsentligt at nævne, at Tuen kunne se gode muligheder i at udnytte dialogen mellem børnehavebørnene og den lidt ældre generation som måske er at finde i formiddagstimerne.
Også Haverslev Skole er positivt indstillet overfor projektet og de muligheder det giver for eleverne. At se børnene indgå i sociale relationer i fremtiden, vil i den grad smitte af på fællesskabet i skolen.
Ønsket om at skabe bedre plads til kulturelle aktiviteter blev også i flere omgange italesat og der blev opfordret til at tænke anderledes og kreativt. Dertil kommer et ønske om et udemiljø der kan støtte op om udendørsaktiviteter, i form at et grønt område med borde og bænke.
Fire af de lokale byrådspolitikere var mødt op. Også de gav udtryk for, at de synes at projektet fremstår spændende og højst relevant.
I den kommende uge afholdes møde mellem initiativgruppen og HIF med henblik på at igangsætte det konkrete projektarbejde. Her vil fokuseres på at undersøge, hvor meget plads de enkelte nye aktiviteter har brug for, hvor mange timer, de forventer at kunne bruge lokalerne, hvilket udstyr de har brug for, hvem der kan stå for den daglige drift og vedligeholdelse, samt hvad det vil koste. Dette vil lægge rammerne for det nye projekt om Haverslev Hallens fremtid.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler