onsdag, maj 29, 2024

Uddrag fra byrådsmøde 21. december

Forslag til lokalplan nr. 314 og kommuneplantillæg nr. 3 har været i offentlig høring. Forslagene er lavet med henblik på, at omdanne grunden hvor den gamle administrationsbygning i Nørager ligger, til ny anvendelse. Området udlægges til centerformål i form af tæt-lav boliger, etageboliger, servicevirksomheder, offentlige formål og liberalt erhverv. Herefter er der planmæssigt grundlag for at etablere Friplejehjem. Ældrerådet har i høringssvar foreslået, at handicap parkeringspladser skal udføres med fast underlag med asfalt eller belægningssten. Dette er indarbejdet i forslaget, og forslaget blev godkendt uden afstemning.
En lokalplan som vil omdanne et areal, hvor skydebanen i Støvring ligger, til erhvervsareal ønskes sendt i høring. Da kvote for ubebygget erhvervsarealer i Rebild Kommune er fuldt udnyttes, skal der tages tilsvarende arealer ud andre steder. Forvaltningen har foreslået udtaget erhvervsjord i Suldrup og i Nørager, men dette har mødt modstand og i stedet udtages et areal på Hermesvej i Støvring. Forslaget blev sendt i høring med 18 stemmer for og 5 imod.
Et punkt om mulig placering af skydebane i Støvring er til stadighed et meget varmt emne. Det endte med en indstilling: At der i samarbejde med Flugtskydningsforeningen SSV arbejdes videre med et projekt for en fremtidig placeringsmulighed for skydebane ved Hjortholmsvej. Der afholdes foroffentlighed og inddragelse af borgerne gennem dialogmøde for ændring i kommuneplantillæg og lokalplan for området. Planarbejde og myndighedsbehandling igangsættes. Der skal afholdes temamøde, så det nye byråd bliver klædt på til sagen. Der er således ikke taget stilling til en endelig placering.
Øget adgang til kollektiv trafik med knudepunkter: Fra 1. januar 2018 indføres et nyt begreb som hedder ”Plustur.” Her kan man bestille flexbil med afsætning eller opsamling ved 9 knudepunkter i kommunen. Herfra benytter man de sædvanlige offentlige transportmuligheder (bus eller tog). De ni knudepunkter bliver Skørping, Blenstrup. Bælum, Terndrup, Ravnkilde, Nørager, Haverslev, Suldrup og Støvring. Alle steder opgraderes således, at der er læskur og parkeringsmulighed for ventende flexbil. En Plustur koster 22 kr. svarende til 2 zoner. Sagen blev godkendt.
Udbud af vejanlæg i Støvring Ådale er af forvaltningen foreslået udbudt efter kriteriet ”Økonomisk mest fordelagtigt.” Et flertal i byrådet, nemlig Venstre, Konservative, DF, DSF og Anders Norup stemte for at udbyde arbejdet som ”Laveste pris.”
Den 1. juni besluttede et flertal i byrådet, at der skulle arbejdes videre med etablering af en genbrugsbutik i Sørup. I juni var prisen forudsat til 2 mio. kr. for en bygning og 400.000 kr. pr år i driftsunderskud. Nu oplyses anlægsprisen til 4,7 mio. kr. for 300 m2 bygning eller 6,25 mio. kr. for 450 m2. Et flertal bestående af Venstre, Konservative, DF, Oplandslisten, Søren Konnerup og Anders Norup stemte for en flertalsindstilling fra TMU, som ikke finder at driften af en genbrugsbutik er en offentlig opgave, men ønsker i stedet etableret et samarbejde med de organisationer, der driver genbrugsbutikker med frivillig arbejdskraft i hele kommunen.
Miljøstyrelsen har igangsat høring om justering af Natura 2000-grænser. Forvaltningen har udarbejdet et forslag, hvor der udtages ca. 90 ha og tilføjes ca. 40 ha. Dette har TMU tilsluttet sig, dog med undtagelse, at arealet ved Binderup Å ikke tilføjes. For forvaltningens indstilling som blev vedtaget stemte 10. Nemlig Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten DF og Søren Konnerup. Imod stemte Venstre, Konservative, Oplandslisten og Anders Norup. DSF undlod at stemme.
Miljø- og Fødevareministeriet har besluttet, at kommunerne i samråd med Vandrådene skal vurdere udpegningen af vådområder. Forvaltningen foreslår at man følger Vanrådenes anvisninger, dog således at Haslevgaard Å forbliver i planen. Et flertal i TMU ønsker Haslevgaard Å udtaget. Mindretals indstillingen fra TMU blev vedtaget med 13 stemmer. Nemlig socialdemokraterne, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, DSF og DF. For TMU`s flertalsindstilling stemte Venstre og Konservative.
I 2016 blev det aftalt, at der skulle køres et forsøg med frisklavet mad direkte på Bælum Ældrecenteret. Forsøget er nu evalueret og der er i enighed med ældrerådet ikke fundet grund til, at arbejde videre med sagen. Der leveres i dag meget god og nærende mad fra centralkøkkenet, delvist som halvfabrikata, som færdiggøres på plejecentrene.

Holger Pedersen, Konservative

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler