tirsdag, juni 25, 2024

Nu er friplejehjemmet i Nørager på vej

AP Pension investerer 58 millioner i plejehjemmet

Nu er brikkerne fal­det på plads for, at det planlagte friplejehjem i Nørager kan realise­res.

”Der er indgået en aftale mellem Danske Diakon­hjem og AP Pension (et uafhængigt, kundeejet pensionsselskab) om fi­nansieringen, og der er allerede udarbejdet et færdigt byggeprojekt og indgået kontrakt med det Nu er friplejehjemmet i Nørager på vej AP Pension investerer 58 millioner i plejehjemmet entreprenørselskab, som skal stå for opførelsen” Det fortæller Søren Chri­stensen til Nørager Avis.
Det var en arbejdsgrup­pe bestående af Johnni Kristensen, Jeppe Ugilt Hansen og Søren Chri­stensen, der i 2016 satte sig for, at der skulle opfø­res et friplejehjem i Nør­ager. Anledningen var, at det eksisterende kom­munale plejehjem blev forsøgt nedlagt bid for bid ved, at man gang på gang inddrog bygnings­dele fra plejehjemmet til andre formål (flygtninge­boliger). Gruppen indgik hurtigt en aftale med Danske Diakonhjem om at fore­stå etablering og drift af et kommende friple­jehjem, og arbejdsgrup­pen blev herefter udvidet med yderligere to med­lemmer: Tage Christian­sen og Gitte Rubæk. Man havde nemlig på det tids­punkt forventet at skulle i gang med at realisere projektet. Men planlæg­ningen gik for en tid i stå, fordi der var kommet nye regler for opnåelse af statsgaranti for lån til så­danne formål.
Derfor måtte arbejds­gruppen se til fra side­linjen, mens Danske Dia­konhjem arbejdede på at finde nye finansierings­kilder. Det lykkedes i lø­bet af nogle måneder at få en aftale med AP Pen­sion, hvorefter man skul­le i gang med at udarbej­de samarbejdskontrakter og et projektmateriale, som kunne udbydes til et entreprenørselskab. Det var en proces, der til at vare godt et års tid. ”Og det har været ret frustrerende i forhold til de mange borgere, som har spurgt om, hvordan det går, og hvornår man kan forvente en afkla­ring,” siger Jeppe Ugilt Hansen, der også fra sine kollegaer i byrådet har være udsat for mange spørgsmål i den anled­ning.
Men det har været en forudsætning for projek­tets heldige udfald, at der ikke undervejs har været offentlighed om proces­sen, og at offentliggørelse først måtte finde sted, når alle aftaler var sikret. Det hele har været yder­ligere kompliceret af, at man for at opnå finansie­ring har måttet operere med et langt større pro­jekt end friplejehjemmet i Nørager, og derfor om­fatter den indgåede af­tale mellem de to parter, at der samtidig opføres tre nye friplejehjem i Jyl­land: Nørager, Horsens og Haderslev.
Den samlede aftale om de tre projekter blev of­fentliggjort i mandags, og først herefter har arbejds­gruppen måttet fortælle om projektet, selvom man har kendt det i ef­terhånden adskillige må­neder. ”Og det har skabt berettiget bekymringer hos rigtig mange men­nesker og måske også lidt hånende bemærkninger fra enkelte,” siger Søren Christensen. Men nu er projektet en realitet, og i løbet af de kommende par år vil et friplejehjem med 40 lej­ligheder skyde op på den plads, hvor det tidligere rådhus har ligget. Friple­jehjemmet opføres som en bygning i 2 etager ud­formet som en 4-længet bygning med lukkede gårdhaver mellem byg­ningens forskellige fløje.

Plejehjemmet kommer til at rumme 40 lejligheder på hver 46 kvm, indehol­dende opholdsstue, sove­værelse, badeværelse og entre/køkken/depot. Hertil kommer, at der på hver etage etableres et fælleskøkken og en fællesstue samt diverse depoter og toiletter m.v. Desuden vil der i stueeta­gen være reception og lo­kaler for medarbejderne og på første sal vil der blive etableret en aktivi­tetssal. Og plejehjemmet vil naturligvis være for­synet med en elevator. Byggeriet af friplejehjem­met, der er budgetteret til at ville koste 58 mio. kr., er det største samlede byggeri i Nørager nogen­sinde.

Læs de tidligere artikler omkring friplejehjemmet her.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler