onsdag, juni 19, 2024

Uddrag fra byrådsmøde 20. december

Det punkt der fik størst opmærksomhed var sagen om udmøntning af decentralisering af dagplejen. Tilhørepladserne var fyldt op med især dagplejemødre og forældre. Sagen har tidligere været oppe i BFU men blev sendt til hjørnespark. Da der efterfølgende skulle findes sparemuligheder endte sagen i forvaltningens sparekatalog (som byrådet havde bedt udarbejdet). I forbindelse med budgetforhandlingerne blev forslaget trukket ind med en besparelse på 650.000 kr. Et forslag som C ikke var glade for, men hvis vi ville være med i budgetforliget måtte vi tage det med. I et budgetforlig må man give og tage. Forslaget blev sendt i høring og BFU indstillede forslaget, idet man ellers skulle finde tilsvarende besparelse andre steder. I byrådet stillede DSF forslag om at fjerne forslaget og finansiere budgettabet med penge fra en pulje til dækning af udligningstab ved budgettering af ældreudgifter. Efter en ophedet debat om budgetansvar m.m. endte det med en afstemning hvor 16 (B,S og V) stemte for og 6 (DF og DSF) stemte imod. 3 (C ) undlod at stemme i respekt for budgetaftalen, men samtidig ønskede vi at markere utilfredshed med forslaget. Vi mener ikke at besparelserne kan tages uden at det går ud over andre ydelser i børnepasningen.
Punktet om overgangsordning for kommuner med udligningstab handler om, at statens beregning af ved budgettering af ældreudgifter er blevet justeret for 2019 og 2020. Rebild vil hvert år få tildelt 5 mio. kr. mere hvert af disse to år fra staten. Forvaltningen har foreslået at penge tilgår kassen. C, DF og DSF har stillet forslag om at rammebesparelser (budget 2019) på SU området på ca. 1 mio. kr. og BFU området på ca. 0,5 mio. kr. annulleres og finansieres fra denne pulje i 2019 og at de resterende 3,5 mio. kr. og alle 5 mio. kr. fra 2020 tilgår kassen, idet budgetudfordringerne i 2019 og 2020 anerkendes. For forslaget om at lade alle pengene tilgå kassen stemte 16 (B, S og V). Imod stemte 9 (C, DF og DSF).
Varmeprojekt i Ravnkilde med etablering af eldrevet varmepumpe blev endeligt godkendt af byrådet.
Et lokalplanforslag ved Klepholmvej i Støvring som åbner for etablering af børnehave m.m. blev godkendt.
Kommuneplantillæg for boligområder i Haverslev (mellem Mølhøjvangen og Strandvejen), samt i Sørup ved Råbjergvej blev vedtaget. Herefter skal der udarbejdes lokalplaner for områderne.
Helhedsplan for Skørping blev vedtaget. Planen er udarbejdet på baggrund af borgerindragelse i form af flere borgermøder og indarbejdelser af bemærkninger fra høringssvar. Byrådet pointerede, at der er tale om et ide- og inspirationskatalog, og at hvis det viser sig umuligt at byudvikle vest for banen (fredsskov), ses der på de andre anførte muligheder. Projekt for trafiksikring på Hanehøjvej fremskyndes.

Holger Pedersen (C)

 

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler