onsdag, maj 29, 2024

LOKALNYT: Uddrag fra byrådsmøde 31. januar.

Holger Pedersen(C)

Der var ikke så mange punkter, som gav anledning til debat på årets første byrådsmøde. I spørgetiden før det officielle møde var der spørgsmål til en udstykning på Hanehøjvej i Skørping, hvor spørgeren var bange for, at der nu automatisk gives tilladelse til opførelse af 18 toetagers huse, fordi sagen er sendt i høring. Det forholder sig sådan, at bygherre har indsendt et forslag som kræver dispensation. Dette forslag er sendt i høring uden politisk stillingtagen. Efter høring vil den egentlige politiske behandling finde sted. Der blev dog fra flere sider givet udtryk for at forslaget næppe bliver godkendt.
Ravnkilde Kraftvarme har søgt en kommunegaranti på 9,9 mio. kr. til etablering af varmepumpeanlæg. Ansøgningen blev godkendt.
I forbindelse med etablering af ny bro ved Klepholmvej i Støvring, blev der frigivet 12,5 mio. kr. svarende til det afsatte beløb i budget 2019.
Efter salg af grund til Friplejehjem i Nørager skal der anlægges en ny parkeringsplads til personale m.m. ved Administrationsbygningen. Pladsen anlægges på modsatte side af vejen. Der frigives 0,2 mio. kr. til projekteringen. Udgifterne finansieres af grundsalg.
På Hanehøjvej i Skørping igangsættes projektering af cykelsti. Der frigives 0,3 mio. kr. Der er afsat 2,3 mio. kr. til projektet i 2019.
Kommunplantillæg nr. 12 – Vindmølleplan blev vedtaget. I praksis betyder planen, at der ikke mere er områder for opsættelse af store møller i Rebild Kommune. Der kan efter ansøgning opsættes husstandsvindmøller i forbindelse med bygninger i det åbne land på max. 25 meter med 2- eller 3 bladet vinger på gittermast eller rørmast. Ved godkendelse af mølletype vil der blive taget hensyn til omgivelserne. Minimøller håndteres på tilsvarende vis.
I forbindelse med udmøntning af rammebesparelser har et enigt sundhedsudvalg ønsket, at flytte midler imellem kontoer, således at der overføres 450.000 kr. til sundhedsplejen og 350.000.kr. til børnetræning, for at imødegå besparelser. Ligeledes tilføres der 480.000 kr. til opretholdelse af nuværende standard på klippekort i ældreplejen. For at overholde budget nedlægges der 5 plejeboliger i Nørager, 2 plejeboliger i Haverslev og 1 plejebolig i Suldrup på ældrecentrene, hvor der i øjeblikket er 30 ledige pladser i alt. Det er tidligere besluttet af Nørager Ældrecenter lukkes når Friplejehjemmet forventes i drift i efteråret 2020. Alle nuværende beboere garanteres plads på det nye hjem. Personale kan frit søge job på det nye hjem, men er også fremadrettet garanteret arbejde i Rebild Kommunes ældrepleje.
DF og A anmoder om at der nedsættes en arbejdsgruppe, som målrettet skal arbejde med at finde en ny placering for SSV skydebane i Støvring. Skydebanen er i henhold til tidligere beslutninger opsagt til okt. 2019. Da SSV ikke kunne acceptere dette, er der igangsat en retssag, som skal afklare lovligheden af opsigelsen. Venstre og DSF ønsker at stoppe retssagen imedens nye muligheder undersøges. Et flertal på 13 bestående af A, B, C og DF vedtog følgende: ”Allerede trufne beslutninger fastholdes. Der etableres en ad hoc gruppe med en fra hvert parti, to fra SSV, der ser på mulighederne for fremtidig placering af skydebanen”.

Holger Pedersen
Byrådsmedlem liste C

 

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler