onsdag, juni 19, 2024

Flygtningeforeningen arrangerer små udflugter

Som kontaktperson besøger Ellen Christine Vestergaard også denne familie fra Afghanistan, der er flyttet fra Nørager til Suldrup. Den er et godt eksempel på en vellykket familiesammenføring. Blandt børnene er der to hold tvillinger, og alle børn går i skole. Hver uge er deres mor på sprogskole tre dage og i praktik to dage, mens faderen efter afsluttet sprogskole og praktik søger arbejde.

Flygtningeforeningen i Nørager vil fremover satse mere på at arrangere små ture for flygtningene i stedet for store, fælles busture.

Bestyrelsen tænker i den forbindelse på udflugt til Bramslev Bakker, vandretur i Rebild Bakker og kanotur på Simested å. Her er der ikke de store entréudgifter, ligesom deltagerne selv kan klare forplejningen på turen.
Det blev bestemt på foreningens generalforsamling i Kig Ind i Nørager på baggrund af Ellen Christine Vestergaards formandsberetning. Heri begrundede hun det forholdsvis høje medlemstal på 270 med, at hun selv og bestyrelsesmedlem Finn Christensen både har været ude ”at stemme dørklokker” og har tegnet medlemmer blandt deltagerne i Nøragers byfest og Kreativ messe i Kig ind. De fleste af medlemmerne er flygtninge, da medlemskab er nødvendigt for at kunne komme med på udflugt, hvad de meget gerne vil.
Ellen Christine Vestergaard gennemgik som fungerende kasserer foreningens regnskab, og på baggrund heraf var der enighed om altid at have en vis arbejdskapital til rådighed. Derfor forsøger bestyrelsen i år at afvikle mindre arrangementer, der er bedre sikret mod underskud. For at øge foreningens likviditet hæves det årlige kontingent til 25 kr. fra i år. Ud over den obligatoriske medlemsstøtte fra Rebild kommune har foreningen modtaget tilskud fra Landsbyrådet og lokale organisationer.
Som kontaktperson for egnens flygtninge kunne Ellen Christine Vestergaard oplyse, at en del flygtninge er flyttet fra Nørager, fordi de har fået arbejde eller er blevet selvstændigt erhvervsdrivende og dermed selvforsørgende bl.a. med rengøring i Skørping eller på slagteri i Aars og Sæby. De øvrige går på sprogskole eller VUC eller uddanner sig som buschauffør i Aarhus.
”Vi er så glade for, at vore flygtninge efterhånden er blevet accepteret i vor dejlige by. Stadig flere lokale beboere spørger til dem og kommer til mig med mange ting, som jeg må dele ud til de flygtninge, der har brug for dem. Jeg har netop uddelt fem sække med tøj og tre kasser med køkkenredskaber. Men der er stadig brug for både babytøj og børnetøj og til dels voksent tøj samt køkkengrej. Efterhånden ved jeg, hvem der mangler, og det er en dejlig opgave at dele ud og samtidig opleve flygtningenes store glæde og taknemmelighed ved at modtage”, understreger Ellen Christine Vestergaard.
Da Lene Lassen, Stenild, og Rikke Visby Wickberg, Kgs. Tisted, ønskede at udtræde af bestyrelsen, er foreningen nu i den situation, at den efterlyser ét medlem til bestyrelsen og to som suppleanter. Ved den efterfølgende konstituering genvalgte bestyrelsen Ellen Christine Vestergaard som formand, mens Kaj Lundgaard nyvalgtes som næstformand, Finn Christensen, Nørager, som kasserer og Henrik Bønlykke, Guldager, som sekretær. Som revisor nyvalgtes Ejvind Lassen, Stenild.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler