torsdag, april 18, 2024

Årsmøde i Kig Ind i Nørager

Forsiden af Kig-Ind set fra Øst

Der er fuldt af liv i ”den gamle møbelforretning”

Kultur og Medborgerhuset Kig Ind i Nørager har afholdt deres 16. Årsmøde.

Formand Poul Larsen bød velkommen til de 68 fremmødte medlemmer.
Holger Pedersen blev valgt som dirigent. Derefter aflagde Poul Larsen en fyldestgørende beretning om driften i årets løb.
Kig Ind har på nuværende tidspunkt 395 personlige medlemmer, hvilket er en tilbagegang på knap 100. Nedgangen skyldes hovedsageligt at Ravnkilde Bridgeklub har valgt at vende tilbage til Ravnkilde. Desuden er der 47 forenings- og erhvervsmedlemsskaber, hvilket er lidt flere end sidste år.
Medlemskontingentet går til indvendig vedligehold, indkøb af inventar og forskellige arrangementer i Kig Ind. Der var en stor tak til alle medlemmer for god støtte i årets løb.
Formanden berettede om den store aktivitet, der har været i løbet af året.
Der er ca. 300 faste brugere, der går igennem huset i løbet af ugen, som er pænt fordelt i dag- og aften timerne.
Derudover har der været afholdt 31 private fester, 37 kommunale møder og 65 øvrige arrangementer. I alt en større aktivitet end året før.
Der har været afholdt 3 koncerter, Spil Dansk Dagen og 3 foredrag i samarbejde med Nørager Pensionistforening og et Advents arrangement i samarbejde med Pensionistforeningen og Durup/Binderup/Kgs. Tisted Menighedsråd.
Øvrige arrangementer kan nævnes MGP- Børne Melodi Grandprix, Kagens Dag med Nørager Bageri. Strikkeaften i samarbejde med Strikkeklubben og Biblioteket, Børneteater og foredrag også i samarbejde med Biblioteket og et Kunst og Hobby Marked.
Desuden har der været flere weekendkurser med forskellige kreative arrangementer.
Poul Larsen kunne yderligere berette om, at det nye tiltag med malecafeèn i De Kreative Værksteder, der blev startet op i begyndelsen af 2017, har udviklet sig til nu 14 deltagere. Dette er blevet en vældig stor succes takket være Lissy og Per Carlsen fra Kunstudvalget.
Vi har rigtig god tilslutning til vores arrangementer, både fra folk i byen og oplandsbyerne. Vi får også mange rosende ord fra både besøgende og kunstnere om vores dejlige Kulturhus med lyse og gode lokaler.
Dette bekræfter os i vores valg af arrangementer og ikke mindst det gode samarbejde vi har med Pensionistforeningen, Biblioteket og andre ildsjæle.
Desuden er det glædeligt, at der i 2018 på Rebild Kommunes anlægsbudget var afsat 1. mill. Kr. til en udbygning med fast scene og nyt depotrum mod nordvest. Køkkenet udvides så med nuværende depotrum.
Myndighedsbehandling samt projektering er udført i 2018, og håndværkerne er nu klar til udførelsen. Den indbudte licitation resulterede i, at Johnny Ibsen her fra Nørager skal stå for opgaven.
Der var en særlig stor tak til Lissy og Per Carlsen i Kunstudvalget, som sørger for løbende udskiftende kunst med Fernisering i løbet af året. Det er til stor glæde for alle, som færdes i huset, at der er kunst på væggene.
Lissy og Per har også stået for udsmykningen af både syd og nordgavlen på bygningen ud til Vestergade. Her har en professionel graffitimaler malet logoer, så man tydeligt kan se, at det er et kulturhus, der gemmer sig bag facaderne.
Lokalrådet for Nørager og Rørbæk har dækket den økonomiske side af sagen. Tak for det!
Der var også tak til Rebild Kommunes Kulturråd for god støtte til vores foredrag og koncerter og tak til Kultur-og Fritidsforvaltningen for konstruktivt samarbejde i 2018.
Poul Larsen rettede en stor tak til Elly Norup, som havde påtaget sig, at stå for regnskabet, og til Kaj Aage for info-folder og meget andet PR arbejde. Tak til alle de frivillige, der giver en hjælpende hånd i huset og til bestyrelsen for et godt samarbejde i 2018. Tak til daglig leder Birgit Jensen for stor og engageret indsats i 2018.
Til sidst orienterede Poul om, at Kig Ind’s Info Folder er under udarbejdelse og vil blive omdelt først i august måned.
Elly Norup gennemgik regnskabet, som blev godkendt af de fremmødte medlemmer.
Der var 4 på valg til bestyrelsen: Der var genvalg til Kirsten Mohr, Peder Nielsen og Poul Skriver.
Else Vestergaard, Tulstrup blev nyvalgt i stedet for Birgit Jensen, der ikke ønskede genvalg.
Efter kaffebordet var der lodtrækning om kunst fra årets udstillinger og aftenen sluttede med en sang.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler