tirsdag, februar 27, 2024

Uddrag fra byrådsmøde 29. maj 2019.

Holger Pedersen

Samlet økonomivurdering efter 1. kvartal 2019 viser et forventet merforbrug på drift på 8 mio. kr. for hele året. Hertil skal lægges en overførsel på 22 mio.kr som også bruges. Det vil sige at der ventes et merforbrug på 32 mio.kr. Der vil fremover være brug for strammere styring af driftsøkonomien. Anlæg viser et stort overskud, men det skyldes anlægsprojekter som er bevilget men ikke afsluttet og afregnet.
Navngivning af en ny vej i Ravnkilde gav nogen debat. Forskellige foreninger i Ravnkilde havde bragt to forslag frem. Et flertal i TMU havde fulgt forslaget fra Borgerforeningen, nemlig Kornmarken, medens et mindretal ønskede at vejen skulle hedde Rebslagervej. TMU´s flertalsindstilling blev godkendt af C og V. Imod stemte A, B og DF. DSF undlod at stemme.
Efter salg af Jernbanegade 13 til opførelse af Friplejehjem, skal der anlægges en ny parkeringsplads til den kommunale administrationsbygning. Anlægget placeres på modsatte side af vejen og ventes klar ca. 1. juli.
I budget 2019 blev der afsat penge til et nyt gulv i Bælumhallen. Efterfølgende har det vist sig at også gulvet i Blenstruphallen skal udskiftes. Restbudget fra Bælum samt penge fra halvedligeholdelsespuljen finansierer gulvet i Blenstrup. Penge til begge gulve blev frigivet.
Folketinget har den 21. februar 2019 vedtaget en del ændringer på flygtningeområdet. AMU har tiltrådt disse ændringer, dog således at Rebild Kommune fortsat skal anvise permanente boliger, selv om det ikke er et lovkrav. Et flertal i ØK ønskede ikke at følge AMU´s indstilling, og sagen blev bragt i Byrådet. Der er fortsat kommunal pligt til at anvise midlertidige boliger, hvilket på grund af meget få nytilkommende i øjeblikket kun sker i Nørager (Pyramiden ved Nørager Ældrecenter). En tidligere beslutning om at nyankomne flygtninge fordeles i hele Kommunen, vil naturligvis blive fastholdt, hvis antallet af nyankomne igen stiger. Et flertal bestående af C, DF og V fastholdt at flygtninge ved egen kraft i lighed med alle andre borgere, selv skal finde permanente boliger rundt omkring i Kommunen. Imod stemte A, B og DSF.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler