lørdag, juni 22, 2024

Opråb fra Aarestrup til Rebild Kommune

Har i glemt de små landsbyer?

En gruppe borgere mener at kommunen har glemt de små landsbyer. Her ses glimt fra et af byens mange fælles arrangementer.

Efter borgermødet d. 1. oktober i Suldrup vil vi gerne give kommunen nogle input fra Aarestrup.

Set med vores briller fra en levende landsby i kommunen – landsbyen midt i Himmerland.
Generelt vil vi gerne sige, at byudviklingen i landsbyerne i hele Rebild Kommune ikke findes. Et eksempel her på er der ingen folkeskoler eller købmænd tilbage i nogen landsby i Rebild Kommune. Vi er så heldige at være en af de 2 landsbyer i kommunen, der har en friskole drevet af lokale ildsjæle.
Hvis ikke vi skal afvikle landsbyerne lige så stille, så har vi brug for udvikling. Vi knokler selv med forsamlingshus, Multihus, anlægget, friskole, børnehave og vuggestue samt vores aktive idrætsforening med børnegymnastik, badminton, sensetik, motionsboksning, petanque, senioridræt og rideklub, dertil kommer spejderne og seniorklubben. Der er mange gode nye tiltag. Helt konkret arbejder Himmerlandsbyen på at udvide med ny bebyggelse på deres areal, mens borgerforeningen gerne vil have hjælp til at få udviklet de sidste grunde ved Højvangstoften.
En anden generel ting til Planstrategien er klyngeinddelingen. Vi synes ikke, vi har meget til fælles med landsbyerne i klyngen. Vi har meget mere til fælles med Haverslev og Oplev og eksempelvis Ravnkilde. Vores primære potentiale er vores placering op ad Rold Skov og med nem adgang til motorvejen. Vi kører også typisk mod Haverslev eller Støvring for at komme på motorvejen. Motorvejen sammen med motortrafikvejen mod Viborg skaber et stort tomrum/barriere mellem Aarestrup og Suldrup og gør afstandene utroligt lange til f. eks. Veggerby og Kirketerp. Vi ønsker, at kommunen gør op med de gamle linjer og tegner nogle nye, der ikke er begrænsede af gamle kommunegrænser og skoledistrikter. Skoledistriktet bruges af meget få i vores område, da langt de fleste af områdets børn går i skole i Aarestrup – og ikke i Suldrup. Vi har offentlig transport, der ligeledes binder os sammen med Haverslev og Oplev/Støvring. Desværre passer bussens transportplan meget dårligt med togene til og fra Aalborg.
Vi ved godt, at kommunen har valgt ikke at have nogle servicetilbud i Aarestrup. Men det er stadig jeres pligt at sørge for trafiksikkerheden her ude hos os. Vi har brug for, at kommunen åbner øjnene og kigger vores vej – og tager kommunens ansvar alvorligt. Igennem byen går en meget snoet vej (Haverslevvej) med relativt hurtigkørende trafik samt meget tung trafik. Krydsningsforholdene for børn er meget dårlige. Det værste sted er, hvor Haverslevvej, Stubberupvej, Præstevej og Aarestrupvej samles. Her er ingen steder hvor børnene – og heller ikke bilerne har det fulde overblik, så færdslen kan foregå sikkert.

 

 

En meget positiv ting er, at vi er så heldige, at der efterspørges flere boliger i Aarestrup – og bedre boliger.

Nedenfor oplistes spørgsmålene I stillede på borgermødet i Suldrup d. 1. oktober – og derefter vores svar.

Hvilke potentialer ser I, der er i Nordvestklyngen?

Vi har følgende potentialer:

 1. Vi bor helt op ad Rold Skov
 2. Vi har nem adgang til motorvejen
 3. Vi har mange frivillige og et godt fællesskab
 4. Vi har en velfungerende naturvuggestue, – børnehave og friskole fra samme parkeringsplads med stiadgang til skoven.
 5. Vi tiltrækker børnefamilier samtidig med, at de ældre bliver i boligerne på landet og i landsbyen i længere tid
 6. De frivillige foreninger har mange gode tiltag i gang som f. eks., at seniorklubben igangsætter løbende komsammener med foredrag og eksempelvis strikke- og kortklub. Himmerlandsbyen arbejder på flere boliger samt forbedrer forholdene ved fælleshus og skolehaver.

Hvordan kan potentialerne udnyttes?

Nye udstykninger, der udnytter potentialerne – skov og servicetilbud.

Hvad kan man selv gøre?

Vi gør meget. Men det hele er frivillige hænder, da midlerne ikke er til at få lavet noget professionelt. De frivillige ressourcer er virkelig i sving i byen. På Gregers Krabbe (Naturvuggestue, -Børnehave og Friskole) arbejder vi dog på at frigøre nogle af de frivillige kræfter. Det er således lykkedes efter mange års opsparing at få sat 1. salen på skolen i stand med hjælp ude fra i år. Men det er kun første skridt i en lang proces.

Hvordan kan kommunen bidrage?

Være behjælpelige i processen og måske endda drive den mht. at få nogle attraktive byggegrunde byggemodnet.

Hvilke udfordringer har I i Nordvestklyngen?

Vi har følgende udfordringer:

 1. Gamle nedslidte faciliteter – vi har bl.a. en gammel nedslidt gymnastiksal med dårlige omklædningsrum.
 2. Manglende trafiksikkerhed:
  1. Nedslidt og for smal Præstevej – vores primære adgang nordpå mod Støvring og Aalborg
  2. Manglende sikker skolevej i forbindelse med Haverslevvej (og Aarestrupvej, Stubberupvej og Præstevej): Manglende cyklestier/fodgængerfelter/midterhelle
 3. Grundene, der er til salg, er ikke attraktive pga. beliggenhed. Vi ønsker os byggegrunde med nem adgang til boldbaner, legeplads, servicetilbud og skoven. Men i første omgang er det nemmeste tiltag, at få byggemodnet grundene ved Højvangstoften. Her er der en god udsigt mod skoven.
 4. Prisen på byggemodning og køb af landbrugsjord er dyr i forhold til huspriserne.
 5. Byen – både faciliteter og aktiviteter – drives af frivillige, det gælder forsamlingshuset, projektet ved dammen/anlægget samt en del daglig vedligehold af anlægget, idrætsforeningen og rideklubben, spejderne, spejderhuset, vuggestue, børnehave og friskole – vi trækker meget hårdt på de frivillige. Hvordan skal vi også have ressourcer til selv at drive udviklingen?
 6. Mangler en pendlerplads til lastbiler i nærheden af Aarestrup/Haverslev (ligesom der blev nævnt på mødet i Suldrup).
 7. Vi har enkelte meget dårlige huse i byen, der ikke er holdt tilstrækkeligt vedlige. Dette skæmmer bybilledet samt giver dårligt indeklima for beboerne.

Hvilke tiltag kan gøre udfordringerne mindre?

 1. Kommunen skal være os behjælpelige med at opnå en tilstrækkelig trafiksikkerhed. Det kunne være med cyklestier, shared Road som i Dall, hvor bilerne (og traktorer) tvinges til at køre midt på vejen og gøre plads til hinanden og cyklisterne. Herved sænkes farten også. Det kunne være en hastighedsbegrænsning til 30 eller 40 km/h på de dele af vejene, hvor man har dårlig sigtbarhed pga. sving og kryds. Lave krydsningspunkter for cykler og gående. Dette gælder både Aarestrupvej/ulvkærvej, Haverslevvej og Stubberupvej i Aarestrup.
 2. Kommunen kunne hjælpe planlægningen i Aarestrup på vej. Kommunen kunne hjælpe os med byggemodningen af grundene på Højvangstoften. På denne måde viser kommunen også, at ikke alt skal ligge på frivillige hænder. Kommunen kunne ligeledes agere samarbejdspartner i stedet for myndighed i forbindelse med eksempelvis forbedring af udløb fra dammen. Vi har brug for at se, at kommunen gerne vil osJ

Hvordan kan sundheden fremmes i klyngen?

 1. forbedring af samlingssteder og idrætsfaciliteter
 2. Forbedring af cykelforhold.
 3. Højne byggestandarden i området (det er svært at give det bedste bud på dette). Men der er en problematik i at nogle huse forfalder mens de er beboede.

Hvad kan man selv gøre?

Vi er i gang med at søge fonde til vores Multihus. Som sagt før, så gøres der rigtigt meget. Et godt sammenhold hjælper til en god sundhed. Vi modvirker ensomhed ved at lave tilbud til alle. Vi har mange tiltag for de forskellige aldersgrupper så som: børnegymnastik, fredagsklub (fra 4. klasse og op), senioridræt, motionsboksning, sensetik, cykelture i dagligdagen samt mange arrangementer på tværs af foreningerne som juleklippedag, fastelavn med fastelavnsridning, gudstjeneste og tøndeslagning, Sankt Hans fest ved anlægget, sommerfest med gadefodbold, fællesspisning i forsamlingshuset en gang om måneden og grundlovsfest med maskin- og dyrskue.

Hvordan kan kommunen bidrage?

Hjælpe os videre med Multihusprojektet.

Forbedre forholdene for cyklister i byen primært, men også koble os sammen med andre byer. Vejene, der kobler os til Haverslev, Støvring og Suldrup er ikke tilgængelige på cykel – selvom afstandene er overkommelige med cykel, knallert eller el-cykel. Dette kunne også hjælpe cykelnetværket mellem byerne i hele Rebild Kommune. Det kunne være godt, hvis kommunen lavede en langsigtet plan for at få skabt et netværk af cykelstier hele vejen rundt, så planlægningen ikke blev for afhængig af de enkelte byer kamp om at få deres cykelsti.

 

Med venlig hilsen

Aarestrup og Omegns Borgerforening, Gregers Krabbe (Naturvuggestue, -børnehave og friskole), Aarestrup Forsamlingshus og Aarestrup Menighedsråd

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler