lørdag, juli 13, 2024

Uddrag fra byrådsmøde 18. december 2019

Byrådsmødet startede med at godkende en teknisk ekstrabevilling på 11 mio. kr. til dækning af forventet merforbrug for den samlede drift for 2019. Pengene skal bevilliges af regnskabsmæssige grunde og fragår kassebeholdning.
Byrådet godkender takstblad for Rebild Vand & Spildvand A/S for 2020. Den væsentligste ændring er en stigning på 10 % på vandafledningsafgiften svarende på 3,37 kr. pr. m3. Stigningen begrundes i stigende omkostninger vedrørende regnvandshåndtering og klimasikring. Driften af spildevandshåndtering skal hvile i sig selv med brugerbetaling.
Ejeren af Bavnebakken 4 i Støvring, som er sat til salg, har anmodet om, at lokalplanen for ejendommen aflyses, for at give mulighed for boligbyggeri i stedet for erhverv. Da området indgår i helhedsplan for Støvring som potentiel for udvidelse af skole og idrætsområdet ved Bavnebakken, har C foreslået at Kommunen køber ejendommen. 17/4 udvalget har også peget på den samme anvendelse. Dette forslag blev dog ikke bakket op af kommunalbestyrelsen, og aflysning af lokalplanen blev sendt i høring.
En ny Planstrategi 2019 har været i 8 ugers høring, hvor der indkom 25 høringssvar. Dette har afledt nogle ændringer, som er indarbejdet i det endelige forslag der blev godkendt.
I budgetforliget for 2020 blev det besluttet at Kommunen ikke fremadrettet skal overtage driften af veje m.m. i nye udstykninger, såvel kommunale som private. Områder som er i høring eller umiddelbart sendes i høring behandles efter den gamle ordning. De konkrete retningslinjer for den praktiske håndtering fastlægges efterfølgende af TMU.
Ligeledes er der i budgetforliget besluttet, at der skal opkræves gebyr for byggesagsbehandling fra 1. januar 2020. Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen har fastsat et maximalt gebyr på 1062 kr. pr. sag. Det samlede takstblad blev godkendt.

Alle ønskes en
Glædelig Jul
og Et Godt Nytår!
Holger Pedersen
Byrådsmedlem liste C

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler