torsdag, juni 13, 2024

Uddrag fra byrådsmøde 27. maj 2020

Økonomivurdering pr. 31. marts forudser et samlet drifts merforbrug på 12,3 mio. kr.
Der er ikke taget højde for ekstraudgifter i forbindelse med corona situationen, så det er åbenlyst at kommunens likviditet sættes under øget pres, og må rettes ved næste budget. Det er endnu ukendt hvor mange af de ekstra udgifter, staten vil godtgøre kommunerne under corona. Økonomien blev drøftet og der arbejdes videre med problemerne.

Da anlægsloftet er fjernet i 2020, stilles der forslag om at investere ekstra 11,5 mio. kr. i diverse vedligeholdelses- og renoveringsopgaver og til udvidelse af byggemodningsetapen i Sørup. Det blev besluttet under forudsætning af, at finansiering kan ske med tilsagn i ekstra lånepulje.

Endelig vedtagelse af lokalplan for boligområde på Råbjergvej i Sørup blev godkendt med diverse justeringer. Blandt andet stilled C forslag om, at der oprettes og tinglyses et vejlaug som konsekvens af tidligere beslutning om, at nye udstykninger skal have private veje.

Da Rebild Kommune fremover skal levere en del af spildevandet (gammel Nørager Kommune) til det nye renseanlæg ved Hadsund, er der udarbejdet en VVM-tilladelse som byrådet godkendte. Ligeledes skal spildevandet fra de sydlige dele af Vesthimmerlands Kommune ledes til Hadsund. Dette betyder at en stor mængde spildevand fjernes fra de indre dele af Limfjorden og i stedet renses med den nyeste og bedste teknologi på et nyt stort anlæg. De gamle renseanlæg tages løbende ud af drift.

Der er udarbejdet et tillæg til kommuneplan 2017 om solcelleanlæg, som sendes i høring i 8 uger. Der er tale om en omfattende sagsfremstilling, som kan læses under punkt 45 på byrådets dagsorden 27. maj.
På ØK møde den 20. maj blev en anmodning fra Nørager Borger- og Håndværkerforening om køb af grunden Jernbanegade 8 godkendt. Foreningen køber grunden for 25.000 kr. og vil selv skaffe midler til at indrette et parkområde og parkeringsplads. Foreningen får en fortrydelsesret på 4 måneder. hvor det skal afklares, om der kan skaffes de nødvendige midler.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler