torsdag, juni 13, 2024

Generalforsamling i Nørager Borger- og Håndværkerforening

På billedet ses bestyrelsen. Bagerst fra venstre: Gert Rubæk, Stella Graversen, Lasse Leth. Forrest fra venstre: Sussi Lem, Henriette Pedersen.

Nørager Borger- og Håndværkerforening afholdte mandag d. 31. august den årlige generalforsamling.

Formand, Sussi Lem, bød velkommen til de 9 fremmødte medlemmer samt bestyrelsen.
Finn Christensen blev valgt som dirigent. Derefter aflagde Sussi Lem en beretning om bestyrelsens arbejde i årets løb.
19/20 har været et foreningsår, hvor intet har været som det plejer. Corvid-19 lukkede i foråret Danmark ned, og det satte også foreningsarbejdet på standby. Alligevel kunne Sussi berette om megen positiv udvikling i byen. Hun lagde bl.a. vægt på tilblivelsen af Sundhedshuset, Administrationsbygningen, Friplejehjemmet og den kommende Nørager Bypark. Men også nye huse som bliver bygget på Banevænget og andre boliger som sælges med en kort liggetid. Derudover er der også sket en vækst i befolkningstallet her i byen. I perioden 2015-2018 steg det nemlig med 8% svarende til 88 borgere.
Sussi fortalte kort om bestyrelsens arbejde i det senest år. Her var det mest væsentlige at de i efteråret 2019 inviterede lokale erhvervsdrivende, foreninger og andre interesserede til et fælles møde, hvor der blev drøftet hvad overskuddet fra tidligere “Åben By arrangementer” skulle bruges til. Mange spændende ideer kom bordet og der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skulle arbejde videre med projekt “Nørager på landkortet”.
Det var meningen at dette arrangement skulle have været afholdt her i starten af september. Desværre har Corvid-19 sat en stopper for det. Men det forventes at arrangementet kan afholdes i 2021.
Derudover arbejder bestyrelsen, sammen med Johnni Kristensen og Søren Christensen, på at Nørager Bypark bliver til en realitet.
Til slut i sin beretning takkede Sussi sin bestyrelse for et godt og solidt bestyrelsesarbejde. Hun takkede Nørager VedligeHOLD for deres ihærdige arbejde for at holde Nørager pæn, ren og indbydende. Hun takkede også Kristen, som har det store overblik over foreningens økonomi og regnskab.
Kasserer Kristen Stagstrup gennemgik regnskabet, hvorefter Søren Christensen kort fortalte om Nørager Bypark.
På valg til bestyrelsen var Gert Rubæk, Lasse Leth og Sussi Lem. Alle tre ønskede genvalg og blev også genvalgt.
Som suppleant genvalgtes Finn Christensen og som ny suppleant blev André Jensen valgt.
Og foreningens revisorer, Eva Pedersen og Gitte Madsen, blev også genvalgt.
Til slut var der kaffebord og en franskbrødsmad.
Her faldt snakken bl.a. på om der kunne indtænkes elstandere til opladning af elbiler i Nørager Bypark. Og så blev det påpeget at Nørager Borger- og Håndværkerforening har 125 års jubilæum næste år.
“Alt i alt en god aften, med mange gode snakke. Men hvor ville jeg dog ønske at flere borgere mødte op sådan en aften. Både for at høre om det arbejde vi går og laver i bestyrelsen. Men særligt for at give input til det fremtidige arbejde og udviklingen af Nørager. Her har vi brug for så mange input som muligt”, påpeger Sussi Lem.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler