lørdag, juni 22, 2024

Nordjyske regionspolitikere udstikker en sikker vej frem

Fra venstre Per Larsen (K), Mogens Nørgård (S), Ib Madsen (Df), Lone Sondrup (V), Susanne Flydtkjær (El), Regionsrådsformand Ulla Astman (S), Lene Linnemann (Sf) og Gitte Lopdrup (R)

Sikker drift og arbejdsro til personalet, som har løbet stærkt under Covid-19 pandemien, samt styrkede akutte tilbud til borgerne i deres nærområde. Det er nogle af de centrale elementer i budgetaftalen for 2021 for Region Nordjylland.

Covid-19 har sat sig præg på hele samfundet, og pandemien kommer også til at sætte sit aftryk på det nordjyske sundhedsvæsen i 2021. Det afspejler sig i det budgetforlig for 2021, som et bredt flertal i regionsrådet har indgået.
Aftalen har fokus på en sikker vej frem i en tid, hvor meget virker usikkert. Den sikre kurs gælder både håndtering af pandemien med mulighed for at optrappe kapaciteten på hospitalerne, hvis det bliver nødvendigt, men også at have testkapacitet nok til borgerne, og testtilbud der er tæt på dem.
Men budgetaftalen skal også sørge for at udvikle og sikre det nordjyske sundhedsvæsen til gavn for borgerne.
– Jeg er glad for, at der er bred enighed om aftalen. Den skaber en sikker vej i en tid med mange udfordringer; Covid-19, stigende medicinudgifter og udflytning til det nye universitetshospital i Aalborg Øst. Derfor har vi meget fokus på en sikker økonomisk kurs. Vi ved godt, at mange medarbejdere har ydet en stor indsats under coronakrisen, som ikke er slut endnu, og det har været vigtigt for os ikke yderligere at øge presset på de ansatte med besparelser og nye opgaver, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).
Medicinudgifter er stadig en udfordring
Budgetaftalen 2021 er udfordret af stigende udgifter, hvoraf mange af udgifterne er svære at undgå eller påvirke. Det gælder især stadigt stigende medicinudgifter.
Med budgetforliget prioriterer forligspartierne i alt 125 mio. kr. til medicinområdet. Dette dækker over en forventet ubalance på 70 mio. kr. i år og en forventet vækst på 55 mio. kr. i 2021. For at begrænse udgiftsvæksten mest muligt fortsætter regionen med særlige medicinindsatser, der skal bidrage til besparelser i medicinudgifterne på i alt 12 mio. kr. i 2021.
En andet bump på vejen er udflytningen til det ny universitetshospital i Aalborg Øst. Udflytningen er en meget stor og kompleks opgave, som der skal spares op til. På den baggrund afsætter forligspartierne med budgettet for 2021 yderligere 45,1 mio. kr. til udflytning og ibrugtagning.
Paramedicinerbil hele året i Skagen
Forligspartierne ønsker at styrke det akutte tilbud til borgerne i deres nærområde, ligesom der er et ønske om at videreudvikle det lokale samarbejde med kommunerne og almen praksis, herunder et ønske om en øget tilgængelighed for borgerne til almen praksis. Dette kan ske gennem øget adgang til digitale konsultationer og/eller længere åbningstider i almen praksis.
Blandt andet er der aftalt følgende tiltag:
•Akutlægebil i Thisted: Forligspartierne har prioriteret yderligere midler med henblik på at sikre finansiering til en døgndækket akutlægebil i Thisted på lige fod med regionens øvrige akutlægebiler i Aalborg og Hjørring.
•Paramedicinerbil i Skagen: Forligspartierne ønsker ligeledes at styrke det samlede akutte set-up i det nordlige Vendsyssel yderligere. Det præhospitale beredskab i Skagen har i en årrække været suppleret af et akutbilsberedskab i sommermånederne. Med budgetforliget for 2021 har forligspartierne indgået aftale om at udvide akutbilsberedskabet i Skagen til hele året, ligesom det er besluttet, at akutbilen skal være bemandet af paramedicinere.
•Skadeklinikken i Farsø: Forligspartierne ønsker at styrke det akutte tilbud for borgerne i Vesthimmerland. Der er derfor prioriteret midler til at udvide åbningstiden i skadeklinikken i Farsø, så der er åbent alle dage kl. 8-22.
•Styrket lokalt samarbejde, i første omgang i Jammerbugt Kommune: Forligspartierne har et ønske om at styrke det akutte tilbud til borgerne i deres nærområde, ligesom der er et ønske om at videreudvikle det lokale samarbejde med kommunerne, de alment praktiserende læger og vagtlægeordningen. Partierne stiler imod et pilotprojekt i samarbejde med Jammerbugt Kommune og Praktiserende Lægers Organisation i Nordjylland med det formål at understøtte den akutte indsats for borgerne i kommunen, ligesom det er et ønske at afprøve nye samarbejdsformer mellem kommune og region.
Styrket indsats i psykiatrien
I psykiatrien lægger forligspartierne vægt på en fortsat udvikling og vedvarende indsats i forhold til at nedbringe overdødelighed for patienter med alvorlig psykisk sygdom. Der er allerede iværksat en indsats med liaisonsomatik for indlagte patienter i hele regionen. Liaisonsomatik er et samarbejde på tværs af somatik og psykiatri, hvor somatisk personale opsporer og behandler fysiske symptomer og sygdomme hos indlagte patienter. I 2021 sker der, indenfor rammerne af finanslovsmidlerne, en udvidelse af ordningen til det ambulante område. Udvidelsen er et væsentligt skridt på vejen for at sikre større lighed i sundhed for psykiatriske patienter.
Forligspartierne ønsker også en større brugerinvolvering i den fremtidige tilrettelæggelse af tilbuddene i psykiatrien. Derudover vægter politikerne muligheden for at oprette flere brugerstyrede sengepladser i hele regionen.
Hånden holdes under kollektiv trafik
På det regionale udviklingsområde er den kollektive trafik under pres. Her har Covid-19 også påvirket passagerindtægterne, men det forventes, at staten kompenserer for tabet.
Derudover er der en underliggende tendens til et stagnerende antal passagerer og vigende indtægter på busruterne. Det medfører et underskud på 8 mio. kr. på kørslen i 2021. Forligspartierne er dog enige om at holde hånden under rutenettet og fortsat undgå at nedlægge ruter.
Samtidig fortsætter indsatsen for en grønnere bustransport. I 2021 skriver regionen kontrakt på 64 busser, der kører på biogas.
Profilplan for hospitalerne
En profilplan skal udarbejdes med klare profiler for regionens hospitaler. Profilplanen forventes vedtaget i december 2020, og for at støtte op om hospitalernes efterfølgende arbejde med profilerne, har forligspartierne prioriteret en pulje på 5 mio. kr. til faglige udviklingsinitiativer i planen.
Det andet spor er et politisk beslutningsoplæg om de mulige fremtidige bygningsmæssige rammer for neurorehabiliteringen i Region Nordjylland.
Forligspartierne har besluttet at udsætte en endelig beslutning om de fysiske rammer til senest november, men der er på anlægsbudgettet reserveret 30 millioner kr., så et projekt for neurorehabiliteringen vil kunne påbegyndes i 2021.
Ekstraordinært stort løft på anlæg
På anlægsområdet er der i forbindelse med økonomiaftalen for 2021 mellem regeringen og regionerne aftalt et ekstraordinært løft af anlægsrammen, som er forhøjet med 103 mio. kr. i budgetaftalen for 2021.
Blandt andet er der afsat 35 mio. kr. til finansiering af it-udstyr mv. i forbindelse med det ny universitetshospital i Aalborg Øst.
Desuden skal der til det ny Aalborg Universitetshospital findes en ny dyrestald. Den er vigtig for regionens forsknings- og uddannelsesindsats, og der er på anlægsbudgettet afsat 15 mio. kr. til køb og ombygning af en egnet landbrugsejendom.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler