søndag, juni 16, 2024

Uddrag fra Byrådsmøde

Uddrag fra byrådsmøde 8. oktober 2020.
Det blev en god oplevelse at lave budget i år. Udligningsreformen og voksende befolkningstal har givet os mulighed for at udfylde både driftsrammen og anlægsrammen. Staten sætter med rammerne loft over kommunernes forbrug. Bloktilskuddet udgør ca. 100.000 kr. pr borger. Ligeledes fik vi mulighed for en mindre skattesænkning på 0,17%. Staten giver tilskud til skattenedsættelse, således at det koster kommunen 15 mio. kr. de næste 5 år, medens skatteyderne sparer 50 mio. kr. i samme tidsrum. Der er afsat flere penge til børnepasning, skoler, sundhed og ældrepleje. Ligeledes er det aftalt at rammebesparelsen (grønthøsteren) på 0,5% på alle områder, som har været gældende i mange år, udfases over de næste par år. Dog skal der tages fat på, at løse problemet med overkapacitet i antallet af plejeboliger og ældreboliger, således at borgerne får mest mulig kvalitet. Der skal spares 14 mio. kr. ved tilpasning af udbuddene, så det flugter efterspørgslen. Der skal arbejdes med moderniseringer og alternativ anvendelser af plejecentrene. Der er ikke sat adresser på reguleringerne, men der ligger en ny rapport om hele plejeområdet.
På anlæg blev der afsat restbeløb, således at arbejdet med ny børnehave med vuggestue i Nørager kan sættes i gang straks. Der er endnu ikke truffet endelig beslutning om den fysiske placering, om den skal ligge ved skolen eller på nuværende grund. Ligeledes er beløb til ny udstykning uden for Torsvang i Nørager øget, således at det hele kan laves på en gang. Der er afsat penge til mindre modernisering af børnehaven i Suldrup og yderligere en ny børnehave i Støvring. Restbeløb til Ny Nibevej er fundet og etablering foregår over de næste 4 år. Der er også afsat penge til udbygning af Blenstruphallen med ”Vores Hus”.
Budgettet blev vedtaget med 21 stemmer idet DF, SF og Allan Busk stemte imod. De havde indleveret deres eget budgetforslag.
En revision af detailhandelsafsnittet i Kommuneplan 2021 blev behandlet. Forvaltningen havde opstillet 5 ændringsforslag. 1) Udvidelse af areal til store butikker på minimum 1000m2 nord for byen langs Hobrovej. Dog med forbud mod dagligvarebutikker. 2) Mulighed for en enkelstående butik (dagligvarer) i den sydlige del af Støvring. 3) Mulighed for etablering af E-handelsbutikker med showroom på max 15% af hele arealet. 4) Reduktion af bymidteafgrænsningerne i Støvring og Skørping. Der er tale om halvering af områderne. 5) At der ikke længere kan etableres butikker i områder uden for en bymidte. Der var livlig debat om planerne idet V, R og DF støttede planerne. C, A og SF kunne kun acceptere punkt 1 og 3. Der var stor kritik af, at detailhandlen ikke havde været involveret. Det endte med, at punkt 1 og 3 blev vedtaget, medens punkt 2, 4 og 5 blev udsat til næste møde. I mellemtiden skal der den 27. oktober afholdes et dialogmøde med de berørte parter.
Proces for realisering af NY Nibevej i Støvring blev godkendt. Der er i 2020 til 2023 afsat næsten 55 mio. kr. Den endelige linjeføring skal fastlægges syd om Høje Støvring. Ved Buderupholm fastholdes linjeføring syd om dambruget. Projektet skal ikke etapeopdeles. For stemte A, B, C og V. imod stemte SF, DF og Allan Busk.
Transport af affald fra genbrugspladserne skal efter planen genudbydes. Forvaltningen ønsker, at de selv for lov til at give bud på opgaven. Forslaget blev vedtaget med 13 stemmer for medens C og V stemte imod. C og V ønsker ikke, at det offentlige skal konkurrere med private vognmænd.
I 2016 blev der vedtaget en integrationspolitik for 2016 til 2020. Evalueringen viser at integrationen er gået meget godt, og forvaltningen indstiller at der ikke udarbejdes ny selvstændig politik på området, men at det i stedet indarbejdes i relevante tværgående politikker. Der rettes en MEGET STOR TAK til de frivillige, som har været de bærende kræfter, for at det er lykkedes så godt. Forslaget blev vedtaget.
Som i 2018 foreslås der tilskud til de borgere, der søger statens bredbåndspulje, som gives til områder, hvor det er økonomisk dyrt at få leveret bredbånd. Kommunens støtte bliver 2.000 kr. pr husstand. Der bevilges penge til max 120 husstande.
Der blev i januar 2019 nedsat en arbejdsgruppe med hensyn til at finde en ny placering for flugtskydningsbanen i Støvring. Gruppens mandat var blandt andet, at allerede trufne politiske beslutninger fastholdes. V ønsker at ændre dette således, at disse beslutninger kan ændres. Dette vil blandt andet betyde, at man kan arbejde med muligheden for, at nuværende placering kan indgå i arbejdet. Dette var der ikke flertal for, men byrådet godkendte, at der udarbejdes en oversigt over trufne beslutninger om emnet gennem tiderne, og at sagen genoptages i TMU i november.
Holger Pedersen
Byrådsmedlem liste C

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler