onsdag, april 17, 2024

Uddrag fra byrådsmødet tirsdag den 22. juni 2021

Holger Pedersen(C)

REBILD: Efter at kommunens opsigelse af SSV’s benyttelse af skydebanen i Støvring er blevet underkendt, har den nedsatte arbejdsgruppe holdt et opfølgende møde. Gruppen opfordrer byrådet til, at udarbejde en plan for den videre proces vedrørende støjdæmpning på nuværende eller ny placering. Planen skal gøre det muligt, at udarbejde et forslag til behandling i TMU inden årets udgang. Byrådet vil snarest afholde et temamøde om sagen. Skydebanens drift fortsætter uændret indtil videre.

Der er på budgettet afsat 2 mio. kr. til energi- og bygningsrenovering. Der frigives 700.000 kr. til tagudskiftning på Suldrup Skole og 300.000 kr. til tagrenovering af indskolingen på Karensmindeskolen samt 500.000 kr. til udskiftning af oliefyr til varmepumpe på Læringscenter Himmerland i Skibsted. De sidste 500.000 kr. anvendes til mindre energiinvesteringer i forbindelse med div. udvendig bygningsvedligeholdelse.

I forbindelse med udstykning af Torsdal i Nørager, er der gjort fund, som kræver en regulær arkæologisk udgravning. Nordjyllands Historiske Museum har anslået udgiften til maksimalt 400.000 kr. ekstra. Da disse udgifter skal indgå i prisfastsættelsen, vil det betyde, at grundene kommer til at koste ca. 30.000 kr. ekstra pr. styk. Museet har desværre ikke mulighed for at lave udgravningen før i oktober, og først herefter kan byggemodningen gå i gang. Grundene forventes udbudt så snart der kan ske en prisfastsættelse.

Der foreligger byggeregnskab for udbygningen af Materielgården i Haverslev, som viser et overskud på ca. 58.000 kr. Det blev besluttet, at pengene bruges på beplantning i henhold til lokalplanen.

I forbindelse med trafiksikring af skolevejen for børn, som skal krydse Hobrovej ved Buderupholmvej og Nibevej i Støvring, er der budgetsat og udarbejdet forslag om etablering af lysreguleringer. Det har vist sig ved projekteringen, at det er mest optimalt for trafikafviklingen, at der etableres højresvingsbaner. Der mangler imidlertid 900.000 kr. for at fuldføre projektet. TMU havde bedt ØK om at finde pengene, men dette var ikke muligt før næste budget, hvorfor projektet ville blive forsinket et år mere. På ØK opstod ideen om at flytte 900.000 fra en bevilling til en gangtunnel under Nibevej. Her er der afsat 1,5 mio. kr. som alligevel ikke kan række. Jeg bad på ØK om at få sagen op i byrådet, for at grupperne kunne få lejlighed til at forholde sig til forslaget. Det blev vedtaget med 14 stemmer mod 10. For stemte C, V, DF og NB. Yderligere finansiering til tunnelen tages op ved budget 2022.

Ejerne af et nyt boligareal på Gammel Skørpingvej 63 i Skørping, har anmodet om, at få udarbejdet en lokalplan, som muliggør etablering af Tiny House landsby på arealet.  Der er en omfattende sagsfremstilling, som kan læses på hjemmesiden under byrådets dagsorden punkt 129. Konservative er ikke imod projektet, som er meget spændende, men vi stemte som de eneste imod, idet vi principielt ønsker, at et sådant projekt sendes i borgerhøring, inden der træffes beslutning.

Der er udarbejdet et fjernvarmeprojekt for Linalyst i Nørager, som blev endeligt godkendt. Det samme blev fjernvarmeprojekt for nyt boligområde Torsdal i Nørager.

En sag om valg af endelig linjeføring for Ny Nibevej i Støvring blev behandlet. Et flertal besluttede, at vælge linjeføring 3 med en sydligere placering ved Hobrovej og med tilslutning ved Vester Primærvej. Samtidig ønskes der indført hastighedsbegrænsning på 60 km  på hele Vester Primærvej, samt færdiggørelse af cykelstien, så den bliver gennemgående. Forslaget blev vedtaget med 15 stemmer for og 9 imod. Det var B, C, DF, NB og 7 stemmer fra V som vedtog forslaget.

Daginstitutionerne i Støvring er igen ramt af pladsmangel. En ny institution, som skal bygges ved Buderupholmvej, er allerede utilstrækkelig til behovet, og ønskes opnormeret fra 30 til 40 vuggestuepladser og fra 60 til 90 børnehavepladser. Der er netto tilkommet ca. 150 børn i Støvringområdet mere end forudsat i prognoserne, hvorfor BFU ønsker endnu en institution indeholdt i budgetdrøftelserne for 2022-2025. Midlertidig vil der blive etableret en pavillionløsning for 30/60 børn på en tom grund over for Børnehuset Klepholm, som skal benyttes indtil Buderupholmvej er klar.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler