lørdag, juli 20, 2024

Uddrag af byrådsmøde 14. oktober

Af Holger Pedersen og Kim Hornbech, Liste C.

Første punkt på dagsordenen var vedtagelse af budget 2022. Efter lovgivningen skal det være vedtaget senest 15. oktober, og efter en lang budgetdag den 5. oktober, hvor alle byrådets 25 medlemmer tiltrådte en budgetaftale, var det en formssag at vedtage budgettet.

Forvaltningen har tidligere udarbejdet et basisbudget, som er sidste års budget tillagt løn- og prisstigninger samt kendte lovbestemte ændringer. Herforuden er der fratrukket 0,5 % på alle områder (excl. overførselsindkomster), som igennem en årrække kar været politisk besluttet i Rebild Kommune, for at skaffe råderum. Dette er grundlaget for byrådets arbejde med budgettet, hvor der skal overholdes en øvre ramme for driftsbudget og anlægsbudget. Disse rammer er forhandlet mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen. Hvis kommunerne overskrider disse rammer, iværksættes der økonomiske sanktioner med en straf, der er mindst lige så stor som merforbruget. Dette betyder i praksis, at man ikke bare kan bruge pengene, selv om der er god likviditet i kommunekassen. I forliget udtrykkes der enighed om, at man fremadrettet skal finde en anden måde at skaffe råderum på, med større inddragelse af personalegrupperne m.m.

Dette er grundlaget for de små justeringer, som der kunne skaffes plads til. 

Man er enig om, at der skal arbejdes videre med modernisering af ældre- og plejeboliger i hele kommunen. Til næste budget skal der foreligge et beslutningsforsag om, hvordan det kan gennemføres med tidsplan og økonomi. 

På skoleområdet afsættes der ekstra 0,5 mio. kr. til PPR og 2 mio. kr. til skoleområdet generelt. Sundhedsudvalget har anvist et råderum på 4,2 mio. kr. som fordeles på sygepleje, sundhedspleje og demensindsats. 

Under Kultur- og Fritid afsættes 0,2 mio. kr. til bredbåndspulje, 0,1 mio. kr. yderligere til fripas (støtte til børns kontingenter i idrætsforeninger). Der afsættes 0,1 mio. kr. til optimering af skiltning og information om kommunens cykelruter.

Under Teknik og Miljø afsættes der yderligere 1,5 mio. kr. til færdiggørelse af det rekreative område ved Mastrupsøerne. Det drejer sig om membraner, stier og belysning.

Under Økonomiudvalget afsættes der 0,5 mio. kr. til forbedret IT-udstyr til det nye byråd, 0,2 mio. kr. til Whistleblower-ordning (EU krav), 0,32 mio. kr. til medlemskab af ”Hærvejsprojekt” (indflydelse på planlægning af ny motorvej), samt 0,7 mio. kr. til medfinansiering af ”Arne”-pension.

Under anlæg afsættes der 40 mio. kr. til bygning af 2 nye børnehaver i Skørping og Støvring. Projekterne udbydes som OPP-model. Det vil sige, at en investor bygger og vedligeholder, og kommunen lejer sig ind. Desuden skal projekterne udføres som DGNB-certificeret byggeri (bæredygtigt). Fra 2022 og frem til 2025 afsættes der 91,370 mio. kr. til udvidelse af skolekapaciteten i Støvring. Det er endnu ikke endeligt fastlagt, hvilken model der anvendes.  Der afsættes 2,22 mio. kr. til anlægsprojekter under Kultur og Fritid. Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Under prioritering af støtte til almene boliger for perioden 2022 til 2025 blev det godkendt, at der arbejdes videre med projekter i Haverslev, Suldrup, Øster Hornum og Terndrup.

Lokalplaner for område ved Rafns Alle, Støvring, og et erhvervsområde ved Hobrovej 4, Støvring, blev sendt i offentlig høring. Et projekt med renovering af fjernvarmeledninger i Blenstrup blev endelig godkendt.

For at leve op til den nationale ramme for organisering af den fremtidige affaldshåndtering, har der været arbejdet med en plan for sammenlægning af Affaldsværket Vendsyssel Vest I/S og I/S Reno Nord. Den udarbejdede plan, som skal godkendes i alle tilsluttede kommuner, blev godkendt af byrådet i Rebild Kommune.

Tumlehøj i Suldrup skal udvides med et grupperum for at huse 0-3 årige. Der har været licitation og restbeløb på 1,45 mio. kr. blev frigivet. Der har tidligere været frigivet 0,25 mio. kr. til rådgivning m.m.

Da der skal ansættes en ny direktør for børneunge-området, familie-handicap-området og arbejdsmarkedsområdet, har der pågået en ansættelsesproces. Det er endt med at ØK har indstillet ansættelse af Carsten Sand Nielsen, som har en lang erfaring med tilsvarende stillinger inden for det offentlige. Carsten Sand Nielsen tiltræder 1. december.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler