torsdag, maj 23, 2024

Nyt fra Rebild Ældreråd

Mandag den 17. januar var første mødedag for det nyvalgte ældreråd i Rebild kommune. Dagsordenen var omfangsrig og talelysten var stor.

Af Thorkild Bækkelund, Rebild Ældreråd
Efter formand Holger Pedersens velkomst blev der taget hul på punkterne.

Rådets nye medlemmer deltager i en konference i Aabybro den 10. marts arrangeret af Danske Ældreråd. Rebild Ældreråd deltager i Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde og konference i Nyborg den 9.-10. maj.

Der planlægges en temadag den 28. februar, hvor ældrerådet vil drøfte sit arbejde i de kommende fire år, og hvilke opgaver, der skal arbejdes med, udover høringer, som udvalgene har behov for til det politiske arbejde.

Rådet udpegede Henrik Christensen som medlem af Pensioniststøttefonden i den tidligere Skørping kommune.

Rebild Kommune arbejder med udvikling af et digitalt opslagsværk, Min Måltidsbog, målrettet mod seniorer. Opslagsværket er et landskommunalt projekt, hvor hver kommune har et vindue til lokale informationer. Et godt projekt. Ældrerådet opfordrede til, at opslagsværket først bliver taget i brug, når alle informationer er færdigbearbejdet. Projektet blev præsenteret af kostvejleder, Annette Schmidt, og leder af produktionskøkkenet, Brian Pedersen, der have taget tre smagsprøver med på ideer til små/miniretter til erstatning af desserterne/sidemåltidet på plejehjemmene.

Den første høring omhandlede en udvidelse af sorgbesøgende til alle borgere over 65 år. Rådet synes, at forslaget er godt og ser det som en forbedring af tilbuddene til borgerne. Serviceloven forhindrer, at dette tilbud kan gives til borgere, som ikke er fyldt 65 år. Rådet anbefaler forslaget.

Anden høring var et forslag til en kvalitetsstandard for specialiseret rehabilitering, som fastlægger serviceniveauet for komplicerede hjerneskader. Efter grundige drøftelser anbefaler rådet den nye kvalitetsstandard, dog med den tilføjelse, at der også ønskes en lægefaglig vurdering i sidste fase, hvor borgeren overgår til Rebild Kommunes rehabiliterings enhed.

Tredje høring var forslag om ændring af ledelsesstrukturen i ældreplejen. Forsalget blev fremlagt af centerchef Birgitta Sloth Christiansen. Fællestillidsmand Torben Sejrup deltog under punktets behandling.

Med baggrund i en undersøgelse af social kapital og erfaring fra andre kommuner, er det blevet tydeligt for forvaltningen, at det er nødvendigt med en samlet ledelse af hjemmeplejen og nødvendigt, at de nuværende tre ledere i hjemmeplejen får frigivet tid til mere ledelse i eget distrikt, da den overordnede og strategiske ledelse vil blive varetaget af ny leder for hele hjemmeplejen.

Forvaltningen foreslår, at ledelsen i hjemmeplejen samles. Der tilføjes en leder af hele hjemmeplejen, som refererer til centerchefen. Under lederen er der tre daglige ledere, som har ansvaret for hver deres hjemmeplejedistrikt.

Forslaget gav anledning til en del debat, da rådet opfattede forslaget som et skridt i retning af en centralisering. Med hensyn til den personalemæssige situation, både hvad angår manglende ansættelser og en mangelfuld uddannelse af vikarer og nyansatte grundet stort arbejdspres, besluttede rådet, at anbefale forslaget, dog med den tilføjelse, at ældrerådet påpeger, at der fortsat er betænkeligheder ved centralisering af hjemmeplejen under én leder, da der er stor mangel på varme hænder fremfor yderligere ledelsesniveauer. Endvidere er det fortsat et stort ønske fra ældrerådet, at en fast nærværende ledelse skal prioriteres på alle ældrecentre samtidig med, at hjemmeplejen ikke samles et sted i kommunen, men som minimum bibeholder sine decentrale placeringer som i dag. Ældrerådet påpeger, at medarbejderinddragelse i strukturændringen er en væsentlig del af processen.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler