onsdag, juni 19, 2024

Uddrag af byrådsmøde marts 2022

Så blev det tid til det tredje byrådsmøde i rækken. Borgmesteren bød velkommen til ’byrødder’ og tilhørere, hvorefter han kort opridsede mulighederne for at stille spørgsmål til byrådet. Alle borgere i kommunen har nemlig mulighed for at stille korte, konkrete spørgsmål til byrådet. Der var dog ingen spørgsmål fra de fremmødte, og derfor gik byrådet i gang med dagsordenen. 

De første punkter på dagsordenen førte ikke til megen diskussion i byrådet, og de blev vedtaget i enstemmighed. Der var således tale om udpegning af medlemmer til Rebilds Erhvervsudviklingsråd, overførsler af midler fra 21-regnskabet til 22-regnskabet, samt justering af økonomisk strategi og budgetprocedure. Sidstnævnte handler om, at man fra byrådet ønsker at påbegynde budgetforhandlingerne tidligere, således at der bliver bedre tid til at behandle prioritering. 

Rebild Kommune har endvidere modtaget den årlige decisionsskrivelse fra en række ministerier og styrelser. Dette er en del af statens kontrol med kommuneres forvaltning, og der blev påpeget nogle mindre fejl i Rebild Kommunes praksis, hvilket byrådet tog til efterretning. Dette betyder, at man anerkender fejlene og retter dem. 

Det første punkt, der gav anledning til afstemning, var udbudsplanen for 2022. Udbudsplanen er kommunens plan for indkøb i 2022, og denne skal i udbud, da kommunen hvert år køber ind for et betragteligt beløb. Rebild Kommune deltager i et samarbejde under kommunerens landsforening (KL). Dette havde der dog ikke været enighed om i forbehandlingen i ØK, og derfor gik det til afstemning. 15 stemte for (Konservative, Venstre og Radikale) mens de øvrige 9 stemte imod. En var fraværende.

Byrådet godkendte ligeledes frigivelse af anlægsmidler til Torsdal i Nørager, og det betyder, at arbejdet med at gøre 13 grunde til parcelhuse går i gang. Borgmesteren gjorde opmærksom på, at der imidlertid ikke er afsat midler til cykelsti, og at dette bør huskes til budgetforhandlingerne. Dette medførte en kort meningsudveksling om vigtigheden af at huske cykelstier. I forlængelse af dette, blev der også frigivet midler til byggemodning i Sørup.

Vedtagelse af lokalplan for Ræven i Støvring, strukturplan for Støvring syd og Ny Nibevejs linjeføring var tre punkter i træk, som gav anledning til nogen drøftelse mellem byrådets medlemmer. Diskussionerne handlede alle tre om Støvrings fremtid og den miljømæssige belastning af byens udvikling. De tre forslag blev stemt igennem af solide flertal bestående af Konservative, Venstre og Radikale samt dalende tilslutning fra de røde partier. Således var Flemming Larsen(Ø) den eneste, der stemte mod det første forslag, mens det Flemming Larsen(Ø), Sandie Jellesen(L) og Lars Hørsman(L) stemte mod det andet forslag. Endvidere udlod Morten Lem (S) at stemme. Det sidste forslag blev vedtaget med 15 stemmer fra Konservative, Venstre og Radikale.

Byrådet tog også stilling til, hvorvidt der skal arbejdes videre med at kortlægge behovet for ladestandere til el-biler i kommunen. Det finansieres helt eller delvist af staten, og efter lidt munter debat om placeringen blev det vedtaget af godkende den videre proces. 

Den åbne del af byrådet blev afsluttet med en orienteringsrunde. Borgmesteren informerende om, at miljøministeren har meddelt, hvor der skal være nationalparker. Rold Skov skal ikke være nationalpark – sådan som et enigt byråd havde indstillet det, og derfor bliver der ikke rejst hegn i Rold Skov. Lene Aalestrup (C) roste i denne anledning samarbejdet mellem alle involverede parter; herunder ikke mindst de frivillige i foreningslivet. 

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler