søndag, maj 19, 2024

Negativ udvikling i forhold til overvægt, ensomhed og mental trivsel skal vendes

Sundhedsprofilen 2021, indsamlede vigtige oplysninger om borgernes sundhedstilstand, og nu er de kommunale data offentliggjort. Rebild Kommune er i en positiv udvikling i forhold til reduceret forbrug af alkohol og tobak, men indenfor andre sundhedsfaktorer kommer oplysningerne til at danne grundlag for en målrettet indsats, der skal knække kurven.

REBILD: Borgmester Jesper Greth takker de mange borgere, der har givet sig tid til at svare på undersøgelsen.
– Det betyder virkelig meget. Vi har fået et vigtigt redskab, som vil danne grundlag for beslutninger om, hvor kræfterne bedst kan bruges de kommende år, i forhold til forebyggelse og sundhedsfremme. På den positive side er det glædeligt at se mange års indsats i forhold til rygning og alkohol har haft en mærkbar effekt. Vi skal fortsætte indsatsen for de to områder, da specielt rygning er den enkeltfaktor, der har størst negativ indflydelse på borgernes sundhed. Jeg er også tilfreds med at se, at flere er blevet fysisk aktive. Det gavner flere af de undersøgte sundhedsfaktorer, og samtidig er det aktive liv og de mange udendørs muligheder en af kernefortællingerne om Rebild Kommune. Vi skal derfor fortsat blive bedre til at fortælle om mulighederne og bruge vores natur endnu mere. Jeg er på den anden side meget bekymret over at mange har udfordringer i forhold til trivsel og mental sundhed allerede i en ung alder og især blandt kvinder. Det skal vi tage meget alvorligt, og her skal vi finde løsninger – også i tæt samarbejde med både regionen og det nære sundhedsvæsen, det kan kun gå for langsomt, udtaler Jesper Greth. 

Formand for Kultur, Fritids og Sundhedsudvalget, Lene Aalestrup, peger på at selvom Rebild Kommune har mange fantastiske sundhedstilbud, er det ikke altid dem, der har mest brug for dem, der modtager tilbuddene. 

– Vi skal i de kommende år blive endnu bedre til at tænke kultur, idræt og forebyggelse sammen. Vi har allerede nogle gode erfaringer med samarbejdet på tværs af disse områder, f.eks. med “Kunst på farten”, hvor sårbare sammen med en kunstner skabte kunst i et 8 uger fælles forløb, hvilket nu kan nydes af alle, som går en tur langs Vaseholm stien. Specielt følelsen af ensomhed, hos vores borgere i alle aldre, finder jeg meget bekymrende, og her skal vi se på, hvordan vi som kommune kan medvirke til sammen med vores vigtige foreninger og frivillige at skabe rummelige inddragende fællesskaber. Forebyggelse er vejen frem og i Kultur, Fritids og Sundhedsudvalget, vil vi i tæt samarbejde med Sundhedscenteret arbejde for at sikre at indsatsen udvikles i samarbejde med borgerne og målrettes, der hvor behovet er størst. Sammen kan vi gøre en mærkbar forskel via større opmærksomhed og omsorg for hinanden til glæde for den fysiske, sociale og mentale sundhed, for unge såvel som ældre, udtaler Lene Aalestrup.

Formanden for Børne og Familieudvalget, Anna Tjallien Oosterhof, ser mange af de samme tegn i Børnesundhedsprofilen, hvor børn og unges sundhed og trivsel er undersøgt.

– Tallene omkring mobning, ensomhed og forventningspres, stritter i den forkerte retning. Vores børn og unge er et fælles anliggende, og vi skal sætte ind med forebyggende og sundhedsfremmende indsatser. Data i Børnesundhedsprofilen tydeliggør behovet for et stærkt tværkommunalt samarbejde omkring børn og unge, og det er min forhåbning, at det indsamlede data, bliver et fælles afsæt for yderligere handling, videreudvikling og målrettet arbejde med sundheds- og trivselsfremme for børn og unge i Rebild Kommune, udtaler Anna Tjallien Oosterhof.

Baggrund
Sundhedsprofilen 2021 ’Har du det godt?’
Det er alle fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed, der har gennemført undersøgelsen på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, KL, Sundhedsministeriet samt Finansministeriet. 

Dataindsamlingen fandt sted mellem d. 5. februar og d. 12. maj 2021, hvor der stadig var en række restriktioner og tiltag i forbindelse med covid-19-pandemien. Det har med stor sandsynlighed påvirket resultaterne i undersøgelsen, idet rammerne for vores liv har været markant anderledes, end vi har været vant til. Resultaterne i sundhedsprofilen 2021 skal derfor ses i lyset heraf, og konklusioner om udviklingen siden 2017 skal foretages med en vis forsigtighed.

Den 10. marts blev den nationale rapport tilgængelig. Her findes nationale og regionale data. Region Nordjylland og de nordjyske kommuner har udarbejdet deres egne rapporter. Disse bliver alle tilgængelige den 31. marts i forbindelse med en regionale konference om Sundhedsprofilen. Rapporterne kan hentes på de kommunale hjemmesider. 

2700 Rebild borgere modtog i starten af 2021 et omfattende spørgeskema, som 53,3 procent valgte at bruge tid på at besvare. Hver eneste besvarelse har stor betydning for undersøgelsens samlede værdi og er med til at gøre os klogere på sundhedstilstanden i vores kommune. Derfor vil jeg gerne sende en stor tak til alle de borgere, som har deltaget i undersøgelsen. 

Siden 2007 har de nordjyske kommuner og region Nordjylland ca. hvert fjerde år gennemført undersøgelsen

Børnesundhedsprofilen
Børnesundhedsprofilen er en sundheds- og trivselsundersøgelse, der gennemføres i alle 11 nordjyske kommuner, og som har til formål at beskrive de nordjyske børns sundhed og trivsel på kommunalt såvel som regionalt niveau. Resultaterne fra Børnesundhedsprofilen skal blandt andet bidrage til at skabe de bedste betingelser for et godt børneliv i kommunerne og i Region Nordjylland som helhed. 

I løbet af perioden august til oktober 2021 har cirka 6600 elever deltaget i en undersøgelse af deres egen sundhed, trivsel og dagligdag. Undersøgelsen er lavet i skoletiden blandt eleverne i 5. og 8. klasse i hele Nordjylland. De regionale tal udgives til august 2022.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler