søndag, maj 19, 2024

Uddrag fra byrådsmøde maj 2022

REBILD: En skøn sommereftermiddag i maj satte det arbejdende demokrati i Rebild sig sammen i Byrådssalen på Kig ind i Nørager, og vanen tro var der mulighed for at stille spørgsmål til byrådet – hvis man bor i kommunen. Der var dog heller ikke denne gang nogen, der ønskede at stille spørgsmål til byrådet. 

Første punkt på dagsordenen var den samlede økonomivurdering pr. 31. marts, dvs. første kvartal 2022.  Dette skal ses som en budgetkontrol, så byrådet kan følge med i om pengene bruges som de skal. To ting gør sig gældende; dels er der fra sidste år overført et beløb, dels er der et merforbrug. Dette førte til en forsigtig debat om årsagerne; bl.a. flygtninge fra Ukraine og generelle prisstigninger samt en kort debat om prioriteringen af anlægsprojekter, da vi risikerer at der ikke er råd til alle planlagte projekter. 

Det næste punkt med tyngde var Gunderup Deponis regnskab. Selskabet drives af Mariagerfjord, Randers og Rebild Kommuner, og de skal hvert år aflevere et regnskab, som skal godkendes af de tre kommunalbestyrelser. Det blev godkendt uden bemærkninger.

De næste to punkter handlede om drikkevand. Først et punkt om ekspropriation af boringsnære beskyttelsesområder, som blev godkendt uden bemærkninger. Dernæst endelig vedtagelse af et tillæg til vandforsyningsplanen. Dette førte til enkelte kommentarer om vigtigheden af drikkevand – og afstemning. 22 stemmer for CVRS og Fællseslisten. SF undlod at stemme og Ø stemte imod.

Dernæst fulgte vedtagelse af lokalplan for Volstrup Golfcenter – godkendt uden bemærkninger.

Derefter fulgte et punkt om ombygning af krydset ved Bredgade og Mejlbyvej i Nørager. Der er bl.a. afsat penge til at købe en bygning (Bredgade 8), da denne bygning tager udsynet. Endvidere har man i Teknik- og Miljøudvalget et ønske om at få udarbejdet tre forskellige forslag til forbedringer af krydset – byrådet godkendte dette ønske uden bemærkninger.

Endnu et punkt om trafik fulgte. Det drejer sig om frigivelse af anlægsbevilling til Signalanlæg Hobrovej-Buderupholmvej-Nibevej. Priserne er steget, og der er derfor behov for en ekstra bevilling, hvis dette skal gennemføres. Det førte til en debat, hvor der på den ene side blev holdt på, at løsningen ikke var holdbar, og at man skulle begynde forfra. Fra den anden side af salen blev der fremført, at selv om det er dyrt, er det nødvendigt at beskytte de bløde trafikanter. Det førte til en afstemning. For stemte 18 CVR og S; imod stemte SF, Ø og Fælleslisten.

Det er blevet foreslået, at de nordjyske kommuner går sammen om at etablere et nordjysk døgntilbud til unge med selvskadende adfærd i stedet for fortsat at bruge det midtjyske tilbud. Der kræves samarbejde mellem alle nordjyske kommuner, da det er et specialiseret tilbud, som kræver specialuddannet personale. Det vil endvidere gavne behandling af de unge, hvis de behandles tættere på deres familie og omgangskreds. Det godkendes uden afstemning at der arbejdes videre med projektet.

Sidste punkt på dagsordenen var kvalitetsrapporten for vejledning og måltal. Dvs. hvordan går det med at vejlede kommunens uge i retning af uddannelse. Rebild Kommune udmærker sig ved, at mange unge søger mod erhvervsuddannelserne. Der faldt enkelte kritiske kommentarer omkring det problematiske ved at have rigide måltal for de unges valg af uddannelse, men rapporten blev godkendt.

Herefter blev publikum bedt om at rømme salen, da de sidste punkter var lukkede.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler