tirsdag, april 23, 2024

Smalt borgerligt flertal for budgetforlig i Rebild Kommune

Sidste uges forlig om budgettet i Rebild Kommune for det kommende år blev indgået blandt byrådsmedlemmerne fra Venstre og Konservative. Gruppen tæller 13 medlemmer af byrådets 25 medlemmer. Gruppen på 10 fra Socialdemokratiet, Den Sociale Fællesliste, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten, der på forhånd havde undsagt at medvirke til et budget, fik under budgetforhandlingerne følgeskab af to radikale medlemmer. Budgettet skal vedtages endeligt ved et byrådsmøde 13. oktober.

I en pressemeddelelse skriver Rebild Kommune således (forkortet):
Nødvendige investeringer i anlæg og ansvarlig drift
Borgmester Jesper Greth (V): – Selv om budgetaftalen er præget af en stram økonomiaftale, som KL og regeringen indgik før sommerferien, samt forhold som følge af bl.a. krigen i Ukraine og den stigende inflation, er aftalen om budgettet ansvarlig og fremtidssikret:
– Jeg er glad for, at budgettet for næste år kommer til at indeholde nogle helt nødvendige investeringer i blandt andet institutioner og trafiksikkerhed. Samtidig har vi skelet til, hvor der er mulighed for at få medfinansiering, ligesom vi har prioriteret tiltag inden for et af Rebilds stærke kort, nemlig naturen. Omvendt har vi skubbet projekter som Ny Nibevej og Byens Bro lidt længere ud i fremtiden.
– Samtidig gør vi driften af kommunen både bedre og billigere for derved at tage hånd om nogle af kommunens største udfordringer, og hvor vi fortsat kan støtte udviklingen af kommunens lokalsamfund, for det er vigtigt, at der er aktivitet i alle dele af kommunen.

Gruppeformand Lene Aalestrup (K) er også tilfreds med forhandlingerne og den indgåede aftale:
– Jeg glæder mig særligt over, at det er lykkes for os at enes om et budget, der fortsat gør det muligt at understøtte kultur- og foreningslivets mange vigtige aktiviteter og frivillige kræfter, der er med til at sikre Rebild Kommunes udvikling via tidssvarende fritidsrammer til glæde for indbyggernes sundhed. Det er også vigtigt, at vi får taget hul på en nødvendig fremtidssikring af senior- og ældreområdet og arbejdet med en skolestruktur, der løfter kvaliteten og giver alle børn et kvalificeret tilbud i hverdagen. Vi skal investere i vores børn både via dagtilbud og skoler samt på specialområdet. Endeligt skal man ikke undervurdere værdien af, at vi fortsat understøtter udviklingen af erhvervslivet i Rebild Kommune.
– Jesper Greth og Lene Aalestrup understreger, at aftaleparterne ikke har set det som en mulighed at trække yderligere på kassebeholdningen end det træk på ca. 35 mio. kr., der allerede er indarbejdet i budgetaftalen. Et yderligere kassetræk vil indebære, at der betales for nutidens problemer med fremtidens penge. Den af regeringen meddelte dispensation til skatteforhøjelse afvises med henvisning til, at det hiver penge op af lommerne på kommunens borgere, uden at tilføre bundlinjen nævneværdige beløb de første tre år.

Rettidig omhu at sikre effektiv bygningsdrift
Driften af kommunens bygninger foregår i vid udstrækning lokalt i dag. Et af tiltagene i budgetforslaget er at samle ansvaret for bygninger og bygningsdriften i en fælles enhed. Samtidig er det aftalt at lukke administrationsbygningen i Terndrup, således at administrativt personale samles i Nørager og Støvring. Dette har sigte på at frigøre ressourcer til velfærdsopgaverne.

Forståelse for bekymringer lokalt – særligt Ravnkilde og Øster Hornum
Budgetaftalen indeholder – foruden en større analyse af skole- og dagtilbudsområdet – konkret en beslutning om at lukke Ravnkilde Skole fra skoleåret 2023/24 med henvisning til bl.a. skolens størrelse og generelle tilslutning, befolkningsprognosen samt skolens relative nærhed til andre tilbud. Det kommer, efter at udviklingen i Ravnkilde har været fulgt tæt af byrådet helt siden 2016.

Som led i en større moderniseringsplan af kommunens ældreboliger er der bl.a. også lagt op til fra 2025 at ændre Ældrecentret Birkehøj i Øster Hornum og Haversdal i Haverslev til moderne og seniorvenlige boliger.

Navnlig disse to tiltag har lokale borgere undervejs i processen udtalt sig imod. Jesper Greth har forståelse herfor:
– Jeg har fuld forståelse for bekymringerne i de lokalsamfund, der bliver ramt af de aftalte ændringer på nogle af vores institutioner. Og jeg er sikker på, at alle politikere gerne så, at vi kunne have alle servicetilbud i alle byer og landsbyer. Men sådan ser virkeligheden desværre ikke ud. Ud over kroner og ører, handler det også om kvaliteten af de tilbud, vi giver til borgerne. Ikke mindst på skoleområdet kan kvaliteten falde, hvis enhederne bliver for små. Men jeg er klar over, at lokalsamfundene oplever, at der bliver taget noget fra dem, og det har jeg som sagt fuld forståelse for. Derfor prioriterer vi også midler til at indgå i en tæt dialog med de berørte lokalsamfund.

Ønske om bredt samarbejde om udmøntningen
Socialdemokratiet, Den Sociale Fællesliste, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten deltager ikke i budgetaftalen, men Jesper Greth og Lene Aalestrup understreger, at de lægger op til et konstruktivt samarbejde med de partier, som vil samarbejde om udmøntningen. De fremhæver, at der under hele forløbet har været en god og tæt dialog med Radikale Venstre, som sent trådte ud af forhandlingerne på grund af enkelte elementer i aftalen.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler