onsdag, april 17, 2024

Budgetforlig max-testes ved torsdagens byrådsmøde

Når byrådet i Rebild Kommune torsdag mødes til vedtagelse af kommunens budget for 2023 mv., er der særlige punkter, der træder i øjnene.

Snævert flertal
Byrådets Venstregruppe og den Konservative gruppe har med et samlet flertal på ét mandat indgået forlig om budgettet, som de resterende 12 medlemmer fra fem grupperinger har stemt imod – og i forløbet om budgetforhandlingerne, har disse med stort set samme begrundelse forladt forhandlingerne.

Først meldte gruppen med Socialdemokratiet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Den Sociale Fællesliste ud, at de ikke kunne deltage i den videre behandling af budgettet, og under selve forhandlingsforløbet forlod også Det Radikale Venstre forhandlingerne.

Den førstnævnte gruppe begrundede den manglende medvirken til deltagelse i budgetforliget med, at de foreslåede serviceforringelser kan opvejes ved bl.a. en skattestigning, overførsel af midler fra anlæg til service og øget kassetræk. Den radikale gruppe begrundede sit exit med primært ændringen i skolestrukturen, som omfatter lukning af folkeskolen i Ravnkilde.

Fra flertalsgruppen har der tidligere været udtalt, at indskrivningsgrundlaget på ca. 63% er for lille til forsvarlig skoledrift, og dernæst, at 38 elever samtidig er for få. Samlet vil det give kommunen en driftsgevinst at lukke skolen, og den del af økonomien har kommunen brug for. En række andre ændringer er ligeledes indeholdt i budgetforliget.

Omlægning af ældrecentre i Haverslev og Øster Hornum
En besparelse ved omlægning af ældrecentrene/plejehjemmene i Haverslev og Øster Hornum til seniorvenlige boliger med betjening af den kommunale ældrepleje har fået en hård medfart blandt borgerne, og der er afholdt borgermøder, såvel som indsamlet underskrifter mod forslaget. Her har Nørager Avis tidligere bragt kommentarer fra dels Jeanette Sagan (Kons.), formand for Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget – samt fra budgetforligs partierne v. borgmester Jesper Greth (V) og Gruppeformand for konservative, Lene Aalestrup.

Ændringerne for ældrecentrene er et led i en 10-årig moderniseringsplan for pleje- og ældreboliger i Rebild Kommune.

De stramme rammevilkår indebærer efter aftaleparternes opfattelse, at kommunens driftsvirksomhed skal fokuseres på omstilling og modernisering til fremtidens behov. Aftaleparterne ønsker at kombinere denne omstilling med en målrettet understøttelse af en fortsat udvikling af kommunens lokalsamfund, så de også løbende kan tilpasse sig fremtidens behov. Styrende herfor skal være, at fordelingen af kommunens driftsenheder skal forankres lokalt samt tage udgangspunkt i både lokale styrker og kommunens borgeres og fællesskabets samlede behov. Som nævnt i Vision 2035 er det således et fokus at styrke og fremhæve diversiteten, som kommunen rummer i forhold til livet på landet og byen, hvor borgerne kan skabe det liv, som ønskes, og det er et fokus at understøtte alsidighed og individuelle styrker, der gør lokale initiativer og tilbud stærkere. Lokalsamfund skal understøttes, men ikke behandles ens, da styrker og behov er forskellige.

Andre budgetforhold
– Budgetforliget indeholder en lang række andre forhold, bl.a., at der tilføres ekstra 2 mio. kr. til specialundervisning fra 2023, hvilket svarer til den forventede merudgift. Taksterne for SFO pasning hæves fra 70% til 75% – in mente, at der meddeles søskenderabat.

– Der arbejdes med en justering af den bemandede åbningstid på kommunens biblioteker og der igangsættes et arbejde med en plan for den fremtidige udvikling af biblioteksområdet.

– Aftaleparterne har besluttet at etablere et fælles servicecenter for ejendomsdrift, hvor ejerskab til de kommunale bygninger kan samles.

– Omlægning af 227 km kommunale veje til private fællesveje, hvilket påfører de tilstødende grundejere og grundejerforeninger vedligeholdelsespligten.

– Af bl.a. klima-, økonomiske og almindelige synergi-hensyn nedlægges rådhusfunktionerne i Terndrup, og opgaver og medarbejdere overflyttes til rådhuset i Støvring eller administrationsbygningen i Nørager. Administrationsbygningen i Terndrup sættes til salg.

– Afviklingen af byrådsmøder foregår fra 2023 alene på rådhuset i Støvring, og det overvejes at reducere antallet af valgsteder – en beslutning, som først kan gælde fra 2025, hvor der kommer nye krav til digitalisering.

– Fortsat deltagelse i en forsøgsordning med Frie Bymidter. Støvring er som den eneste nordjyske by udvalgt blandt 14 danske byer, og der er statslig medfinansiering til forsøgsordningen.

Omdannelse af areal ved materielgård til idrætsfaciliteter.
– Etablering af Ny Nibevej opdeles i to etaper, nemlig Buderupholmvej-Porthusvej-Hobrovej til udførelse i 2029 og Hobrovej-Nibevej i 2031 og 2032.

Nye daginstitutioner 
Aftaleparterne noterer sig med tilfredshed, at det er lykkedes fortsat at sikre midler til at opføre de nødvendige institutioner på de grundlæggende velfærdsområder, herunder en børnehave i Skørping og en børnehave i Støvring. Da befolkningstilvæksten som nævnt ovenfor i de kommende år er mere usikker som følge af den samfundsøkonomiske situation, finder aftaleparterne det i den forbindelse relevant at afsætte midlerne til den anden planlagte børnehave i Støvring et enkelt år senere end hidtil planlagt, idet udviklingen dog samtidig følges tæt.

Trafiksikkerhed
En række trafiksikkerhedsmæssige projekter er ny-prioriteret, ud over et større trafiksikkerhedsprojekt i Skørping. Det handler om bl.a.: Planerne om anlæggelse af en cykelsti mellem Bælum og Terndrup. Der arbejdes videre med anlæg af cykelsti mellem Helium og Skørping samt et projekt med trafikafvikling i Nørager, ved afkørsel Støvring Syd på motorvej E45 og trafiksikkerhed i henholdsvis Guldbæk og på Røde Møllevej og Kridtbakken, en sti på Nøragervej, vejbelysning på Roldvej samt sti, fortov og hastighedsdæmpning i Haverslev.

Bro fastholdes, men udsættes
Aftaleparterne noterer sig samtidigt, at der hidtil ikke har været fastsat fuld finansiering til den bro over jernbanen, som indgik i arbejdet med centergrunden og projekteringen af det nye sundhedshus i Støvring Ådale, som et enigt byråd har besluttet. Broen skal bidrage til at binde den nye bydel og naturen i ådalen sammen med det øvrige Støvring. Broen skaber derved bymæssig værdi for begge bydele. Da broen samtidig er stillet borgerne i bl.a. Støvring Ådale i udsigt, finder aftaleparterne fortsat, at det er vigtigt, at broen opføres. Aftaleparterne vurderer, at der bl.a. med afsæt i det nye projekt om Frie Bymidter og muligheden for en forbindelseslinje til ådalen er realistiske muligheder for ekstern finansiering af broen. På den baggrund fastholder aftaleparterne alene det hidtidige budget til broen, som skønnes at udgøre ca. halvdelen af det beløb, der er brug for. Samtidig udskydes projektet til årene 2027-28, således at det ikke længere figurerer i overslagsarene.

Byrådsmødet holdes torsdag kl. 17 på rådhuset i Støvring.
/ JS

Budgetforligsgruppen, bestående af byrådsmedlemmerne fra Venstre og Konservative.
Gruppen, der tidligt forlod forhandlingerne om Rebild Kommunes budget for 2023 – gruppen repræsenterer byrådsmedlemmer fra Socialistisk Folkeparti, Den Sociale Fælleslisre, Enhedslisten og Socialdemokratiet. Senere fik de følgeskab af byrådets to radikale medlemmer.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler