lørdag, juli 20, 2024

Rebild Kommune: Foreløbig dialog med udvalgte lokalråd om budget 2023 Rebild Kommune:

REBILD: På Økonomiudvalgets møde den 9. november 2022 var der, jf. dagsordenens pkt. 259, enighed om, at der skal være primær fokus på Ravnkilde, Terndrup, Øster Hornum og Haverslev. Det blev også aftalt, at borgmesteren og forvaltningen tager en indledende drøftelse med lokalrådene med henblik på at tilrettelægge den videre dialog med lokalsamfundene, herunder med bredere politisk involvering. 

Med dette afsæt har borgmester Jesper Greth, kommunaldirektør Christian Hesthaven og direktør Jytte Gad Lauridsen holdt møder med Haverslev-Ravnkilde Lokalråd samt Øster Hornum Lokalråd, ligesom borgmester Jesper Greth og kommunaldirektør Christian Hesthaven har holdt møde med Terndrup Lokalråd, hvor følgende temaer blev drøftet: 

Haverslev-Ravnkilde Lokalråd 
På et møde den 29. november pegede lokalrådet helt generelt på, at man gerne så, at der er fokus på, at lokalrådene understøttes og sekretariatsbetjenes godt af kommunen. 

Lokalrådet pegede bl.a. på følgende udfordringer vedrørende Ravnkilde: 

1) Lokalhistorisk Forening, der arbejder for udbredelse af interessen for lokalområdet historie, og som bl.a. har udviklet en app til formålet og udgivet Ravnkilde-spillet, har i dag til huse på skolen, som lukker til sommer. Der er investeret i den fornødne brandsikring af de lokaler, foreningen bruger. 

2) Der er to badmintonbaner, som benyttes, ligesom der holdes sangaftener, boldleg for de 3- 5-årige og babygymnastik arrangeret af forskellige foreninger på skolen, som lukker til sommer. 

3) Borgerforeningen holder Skt. Hans-arrangement på arealerne ved skolen, hvilket måske ikke kan fortsætte, hvis kommunen sælger arealet. 

4) I forhold til områdefornyelse er der indsendt ansøgning, som bl.a. omfatter en pavillon ved stadion, en sti fra skolen til stadion og en omlægning af skolens gamle boldbane. 

5) Der er nedsat en styregruppe, som meget gerne vil overtage skolens bygninger, med henblik på at den kan indrettes til privatskole. Det blev drøftet, at der er nogle formelle forhold, som i den forbindelse skal afklares, og at styregruppen bør udarbejde et konkret oplæg. 

Lokalrådet pegede bl.a. på følgende forhold vedrørende Haverslev: 
1) Der er bekymring for, at omdannelsen af ældrecenteret med færre arbejdspladser til følge kan påvirke bosætningen i byen, og man ser gerne, at det prioriteres, at der sker mere udstykning til boliger i byen. Desuden er der et ønske om, at området ved Håndværkervej omlægges til boligformål. Der var desuden en drøftelse af, hvordan man yderligere kan synliggøre, at der er boliggrunde til salg. 

2) Det er desuden et stort ønske, at der indledes et arbejde med at forberede arealer øst for motorvejen til erhvervsgrunde, herunder at det indledende arbejde ikke afventer en ny kommuneplan. 

3) Der var i tilknytning til pkt. 1 og 2 et ønske om, at en del af den 1 mio. kr., der i budgettet er afsat til dialog, prioriteres til dette arbejde – enten ved ekstern bistand eller ved ansættelse i kommunen. 

4) Der foregår i dag diverse aktiviteter med forskellige grupper (strikning, billard mv.) i ældrecenterets lokaler. Disse grupper har en udfordring med at finde nye lokaler hertil og økonomi hertil. 

5) Det er en stor prioritet at få etableret et fortov fra Sunset-restauranten til pendlerpladsen. Der er desuden en ”falsk” indkørsel til pendlerpladsen, som skaber trafikfarlige situationer og som bør blændes af. 

Øster Hornum Lokalråd 
På et møde den 8. december 2022 pegede lokalrådet på, at byens ældrecenter er omdrejningspunkt for en meget store frivillighedsindsats, hvor der er måske over 100 personer engageret hver uge, og der er et ønske om, at dette arbejde understøttes fremadrettet, når ældrecenteret omdannes. Der er desuden et stort ønske om, at genoptræning af ældre, som har behov herfor, fortsat kan foregå lokalt. Der var med det afsæt en generel snak om den fremtidige anvendelse af bygningerne. 

Der blev desuden givet udtryk for en bekymring i forhold til, hvad omdannelsen af ældrecenteret vil få af betydning for omsætningen i Brugsen – som følge af en reduktion af både centerets egne indkøb samt indkøb fra medarbejdere og pårørende. 

Lokalrådet pegede desuden på, at det har stor betydning for byens udvikling, at der er god fremdrift i udstykninger og byggemodninger, og at kommunen spiller aktivt med, herunder prioriterer ressourcer til myndighedsbehandlingen, og der var konkrete drøftelser herom. 

Lokalområdet oplyste endvidere, at de i 2008 med ekstern hjælp at fået udarbejdet en 10-årig visionsplan for byens udvikling, som de har haft stor glæde af, og de spurgte til, om kommunen kunne understøtte økonomisk, at der blev lavet en sådan ny plan under inddragelse af alle relevante aktører i byen. 

Lokalrådet efterlyste også hjælp til at forskønne og løfte den rekreative værdi af arealet omkring forsyningens tekniske anlæg/Hasseris Å og kløverstien ved byens nordlige udkant ad Nibevej. 

Der var endelig en drøftelse af NT’s busbetjening af byen, herunder om det kunne være en mulighed, at nogle bybusser fortsætter fra Godthåb til Øster Hornum – evt. samtænkt med en omlægning af rute 102. 

Terndrup Lokalråd 
På et møde den 12. december 2022 nævnte lokalrådet, at man lokalt gerne vil have brugsret til (dele af) den sydlige del af den grund, som administrationsbygningen ligger på, uanset om den del skal sælges sammen med bygningen. Man vil således gerne videre med arbejdet med anlæggelse af det stisystem mv., som man allerede er i gang med planlægningen af, og som der netop er bevilget 87.000 kr. til, med det sigte at få et sammenhængende stisystem hele vejen rundt om byen. Det vil eventuelt kunne ske på en måde, hvor man rykker den påtænkte sti ud i skel. Som en del af projektet er der også arbejdet med at anlægge en frugtplantage, og der pågår pt. overvejelser om, hvorvidt den i lyset af beslutningen om at lukke administrationsbygningen, skal flyttes til skolen. Disse overvejelser er ikke afsluttet, og arbejdet med stien har førsteprioritet. 

Lokalrådet pegede desuden på, at man lokalt i samarbejde mellem skolen, idrætscenteret, borgerforeningen, erhvervsforeningen borgere mv. er gang i et større projekt med nyttiggørelse af arealet syd for skolen og idrætscenteret arbejder med en ambitiøs plan for arealet på skråningen på bagsiden af idrætscenteret ned mod ådalen. Man er herunder i gang med overvejelser om etapeopdeling og ekstern finansiering, og man har indsendt projektet til kommunen som et ønske til områdefornyelse, hvor man håber, det bliver prioriteret. 

Der blev desuden udtrykt ærgrelse over, at de såkaldte Mølledamsprojekt, trods mange års forberedelse, af praktiske grunde ikke kan gennemføres som tiltænkt, ligesom der blev udtrykt ønske om, at arbejdet med anlæg af cykelstien til Bælum prioriteres. 

Det blev desuden påpeget, at der i kommuneplanen er udlagt jord til erhvervsgrunde syd for byen, og at det er problematisk, at der ikke er prioriteret lokalplan herfor, da man fx konkret har en forespørgsel fra en virksomhed med at større antal arbejdspladser, som gerne vil etablere sig der. 

Det blev endeligt spurgt til, om man på Rebild Kommunes hjemmeside mangegodegrunde.dk ved links eller tekst kunne gøre opmærksom på, at der ud over kommunale byggegrunde også kunne være private byggegrunde til salg i Terndrup. 

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler