lørdag, juli 13, 2024

Byrådet i Rebild Kommune tager første eftersyn af budget 2023

På torsdagens møde i Rebild Byråd skal rådet for første gang i år drøfte muligheden for at overholde budgettet og dermed også den aftale, der ligger mellem Kommunes Landsforening og Regeringen. I oplægget til mødet hedder det b.la.: – Den samlede forventning for budget 2023 er en forventning om, at budgetoverholdelse bliver vanskelig og er på flere områder udfordret af store merforbrug fra tidligere år, samt at flere områder tillige har udfordringer isoleret set for 2023. Byrådets udvalg har hver især drøftet situationen og ser på egne mulighed for evt. allerede nu at tilrette dele af udgifterne.

Denne økonomivurdering skal betragtes som en foreløbig pejling på resultatet for 2023. Eftersom vurderingen er udarbejdet i januar, er der ingen forbrugsdata for 2023. Vurderingen er baseret på forbrug i 2022 samt de kendte udfordringer og udvikling i 2023, der ikke er medtaget i budget 2023, enten fordi de ikke var kendte på budgettidspunktet, eller fordi der ses ind i en anden udvikling end den, der var grundlaget i budget 2023. 

En oversigt over mulige udfordringer i økonomien viser, at der på området for dagtilbud for børn og for Folkeskolen kan komme udfordringer. Det samme gælder Pleje og Omsorg, administration og fælles lønpuljer for kommunens personale. Dette gælder også, selv om mulige overførsler fra 2022 nu er kendte. Dog er de endelige statsrefusioner på det sociale område endnu ikke er beregnet og bogført.

I forhold til overholdelse af servicerammen er det væsentlig at være opmærksom på, at servicerammen er i forhold til det oprindeligt vedtagne budget for 2023. Det er en forudsætning i regeringsaftalen, at kommunerne samlet set overholder det aftalte niveau for serviceudgifter. På samme måde er det en forudsætning, at kommunerne samlet overholder det aftalte niveau for anlægsudgifter, men der er endnu ikke vedtaget sanktioner på overskridelse af anlægsrammen.

Vurderingen er som nævnt på sektorniveau. Der kan derfor være delområder på de enkelte sektorer, der er udfordret, men på nuværende tidspunkt er det vurderet, at det kan rummes i andre områder på samme sektor.

Samlet for 2023 er vurderingen pt., at der for de fleste politikområder forventes at være balance mellem budget og opgaver i 2023. Dog forventes skole- og ældreområdet være udfordret, da det er forventningen, at de økonomiske udfordringer i 2022 fortsætter ind i 2023. Hertil kommer en bekymring for om Økonomiudvalget – efter en markant nedsparing i 2022 – kan genoprette balancen i sin økonomi. 

Udsigt til større kassetræk
I budget 2023-2026 var forudsat et kassetræk på 16 mio. kr. i 2023 og 17 mio. kr. i 2024. Allerede med det forudsatte kassetræk i det vedtagne budget forventes kommunens kassebeholdning pr. indbygger at falde under minimumsstørrelsen i kommunens økonomiske politik på 3.000 kr. pr. indbygger i 2024. Med udsigterne til budgetoverskridelser på især skole- og ældreområdet må det forventes, at kassetrækket bliver endnu større.

Afledt heraf er det vigtigt at kommunens fagudvalg har fokus på initiativer, der kan sikre budgetoverholdelse inden for udvalgets samlede bevillinger i 2023, hedder det i oplægget til torsdagens byrådsmøde.

For Pleje og Omsorgsområdet er der vedlagt et notat for de økonomiske perspektiver for 2023 og et notat om mellemkommunale betalinger på ældreområdet.

Konsulenter deltager efter aftale under behandling af punktet.

Økonomi – samlet set for alle kommuner
I forhold til overholdelse af serviceramme og anlægsramme er det væsentlig at være opmærksom på, at det er i forhold til det oprindeligt vedtagne budget for 2023 samt, at det er samlet set for alle landets kommuner.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler