onsdag, maj 29, 2024

Uddrag af byrådsmødet marts 2023

Af Kim Hornbech, konservativ suppleant 

Da foråret nu er begyndt, var det tid til at skyde marts-udgaven af Rebild Kommunes byrådsmøde i gang, og da byrødder og de få tilhørere var på plads, kunne man begynde med spørgetime. 

Vanen tro var der ingen spørgsmål, og derfor skred man hurtigt til dagsordenen. Denne indeholdt nogle punkter, som gav nogen debat i byrådet, mens andre punkter gled hurtigt igennem stort set uden kommentarer.  

Først skulle der dog være opfølgning på budgettet, hvilket byrådet gør jævnligt for at sikre sig, at de har hånd i hanke med økonomien. Det sker i forlængelse af, at fagudvalgene har været deres område igennem, og allerede sat initiativer i gang for at holde det stramme budget. Fx har Børne- og Familieudvalget en skoleanalyse i gang, og resultatet af denne kan næsten ikke undgå at påvirke det efterfølgende budget. Ældre, Pleje og Omsorgsudvalget ser allerede hen imod et stort underskud og arbejder derfor hårdt på at få enderne til at nå sammen.  

En række sager gav som sagt ikke anledning til mange bemærkninger; fx kommunal garanti til udvidelsen af Blenstrup Kraftvarmeværks net, så de kan tilslutte flere brugere. Heller ikke beslutningen om, at sende Nørager Mejeris udvidelsesplaner og planerne for Amtoften i Haverslev i høring gav anledning til mange kommentarer. Ej heller gav det anledning til debat, at der nu frigives midler til at påbegynde cykelsti mellem Hellum og Skørping, eller at der nu skal laves vejbelysning på Roldvej mellem Haverslev og Ladelund. Tværtimod gav de sidste to punkter anledning til begejstring.  

Byrådet skulle ligeledes godkende den udbudsaftale, som skal gælde for det næste år, og som skal sikre at kommunen får mulighed for at købe ind, hvor det er bedst og billigst. Økonomiudvalget havde tilføjet mulighed for øget fleksibilitet, og det gav anledning til en snak om muligheder og begrænsninger i udbudssamarbejdet. 

Endvidere førte det til en spændende debat, da byrådet skulle afgive høringssvar vedrørende fremtidens kollektive trafik. Der var enighed om, at det er særdeles problematisk, hvis man ikke har en solid busdrift, og at det har vidtrækkende konsekvenser for mange. Imidlertid var der ikke et entydigt svar på, hvordan man skulle sikre sig en høj kvalitet, og man sluttede punktet af med at opfordre til at holde kaffemøder med de involverede parter, så der bliver bedre mulighed for en uformel snak om muligheder og udfordringer.  

Ligeledes var der en spændende debat om lokalplanen for Brorstup Enge, hvor der er planer om at anlægge en solcellepark. Den vil jo nødvendigvis fylde meget, og den vil ligeledes ændre på landskabet. Dette førte til en principiel debat om, hvordan man laver grøn omstilling, og hvor fremtidens energi skal komme fra. Lokalplanen blev sendt i høring; Kun Morten Lem (S) stemte imod.  

Vedtagelse af Buderupholmvej-projektet i Støvring førte også til nogen debat i byrådet. Dels var der bekymring for støjen, som dog søges dæmpet med støjafskærmning; dels er der er bekymring for helheden i projektet; fx hvorvidt der er tænkt tilstrækkeligt på cykelstier og kloakering. Et flertal bestående af CVR mente, at der var styr på tingene, men øvrige stemt imod.  

Kommunens klimaplan blev ligeledes drøftet. Det skal være Rebild Kommunes bidrag til, at Parisaftalen overholdes. Da den allerede var godkendt i fagudvalgene, gled den hurtigt igennem byrådet også.  

Kommunens halbevillingspuljen for 2023 er ligeledes under pres, således har der kun været mulighed for at godkende de mest nødvendige bevillinger for 4 mio kr. Herefter lægges der op til dialog med hallerne om, hvordan vi fremover sikrer en god haldrift i Rebild Kommune.  

Det sidste punkt, som førte til afstemning, var punktet om venskabssamarbejde. Bevillingerne er ifølge budgettet stoppet, og spørgsmålet var så, om man skulle stoppe venskaberne eller finde en anden mulighed. Det var en relativ lang snak om et meget lille beløb og førte til at et CVR-flertal stoppede venskabssamarbejdet, mens de øvrige stemte imod. 

De sidste to punkter, inden de lukkede punkter, blev hurtigt overstået. Det handlede først om at godkende finansieringen til forundersøgelse af daginstitution i Skørping og dernæst forlængelse af frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet.  

Herefter blev tilhørerne og medlemmer af presse bedt om at forlade salen, og dernæst kunne de sidste punkter behandles. Det havde været et byrådsmøde, som bød på politiske uenigheder, men disse var blevet drøftet i en positiv og imødekommende stemning.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler