søndag, maj 19, 2024

Varmen i Nørager kigger mod øst

Rørbæk kan blive næste område, der forsynes med fjernvarme

I den blå skjorte ses dirigent Birger Frandsen.

Ved sidste uges generalforsamling i Aalestrup-Nørager Energi kunne selskabets formand Søren Hestbæk i sin årsberetning for 2022 oplyse, at der på baggrund af situationen med dels stigende energikriser hen over 2022 har været iværksat en undersøgelse af, hvorvidt der blandt nabobyerne Fjelsø, Klotrup, Østerbølle, Østrup, Stenild, Hvilsom og Rørbæk vil være basis for etablering af fjernvarme. Baggrunden for undersøgelsen var den melding, som regeringen i sommer kom med, at alle huse opvarmet med individuelle gasfyr skulle have besked om, hvorvidt disse havde mulighed for at komme på fjernvarme.

Resultatet blev, at der i Rørbæk er tilstrækkeligt med forbrugere, som med individuel opvarmning på baggrund af gas, er villige til tilslutning til fjernvarme, og Aalestrup-Nørager Energi vil derfor udarbejde et projektforslag til godkendelse hos Rebild Kommune. 

I Østerbølle var der også en vis vilje, men der mangler fortsat en del huse, inden man her kan komme i betragtning. I de øvrige byer kom man maksimalt op på omkring 25% af de husstande, der ville være nødvendigt for tilslutning, og disse henlægger derfor i planerne, indtil et passende stort antal vil være med, sagde Søren Hestbæk.

Der er efter generalforsamlingen udsendt informationsskrivelse til de ca. 110 husstande i Rørbæk området, som er basis for det videre arbejde med forsyning af dette område.

Konvertering fortsætter
Søren Hestbæk oplyste endvidere, at der Nørager, i 2021 og 2022 er konverteret 35 forbrugere fra naturgas til fjernvarme, og udviklingen fortsætter, når der bliver etableret fjernvarme på Torsvang og i industriområderne på Skrænten og Grynderupvejen. På sidstnævnte vej har DALI været en stærk medspiller til at få projektet sat i gang, og med de godt 20.000 kvm. haller og administration, bliver denne forbruger én af selskabets største forbrugere.

Synergier fra forskellige produktionsformer
Aalestrup-Nørager Energi har fra Møldrup Varmeværk modtaget en henvendelse, hvor bestyrelserne vurderer muligheder og perspektiver i et evt. kommende samarbejde.

– En sammenkobling kan godt give nogle gode synergier, og som energipriserne svinger, kan det være godt at have forskellige produktionsformer, så der kan produceres på det til enhver tid mest fordelagtige anlæg, sagde Søren Hestbæk og supplerede: – Henvendelsen er fortsat meget ny, og der er lang til, at der evt. skal træffes beslutninger. Men vi skylder både vore og deres forbrugere, at vi vurderer mulighederne.

Omkring selskabets drift i 2022 sagde formanden, at det med de skitserede perspektiver kan blive aktuelt med at udvide produktionskapaciteten. Selskabets barkanlæg og smuldanlæg har anslået 10-15 års restlevetid. Der er mange spændende tiltag omkring os, som kan være med til at ændre produktionen fremadrettet, sagde Søren Hestbæk og nævnte bl.a. den energi-ø, som drøftes i Morum mellem Aars og Farsø.

Et såkaldt PtX anlæg vil kunne producere en meget stor mængde overskudsvarme, så stort set alle fjernvarmeværker i Vesthimmerland vil kunne forsynes.

Fortsat bark og smuld
Søren Hestbæk nævnte i sin beretning, at det fortsat vil være bark og smuld, der udgør grundlasten i produktionen, og et godt og langvarigt samarbejde med to store lokale savværker er fortsat garant for en lav fjernvarmepris. Men alle i hele markedet er pressede, og afregningsprisen på 325 kr. pr. MWh budgetteres fremover til 357 kr. Her spiller også de usikre elpriser ind.

Tilbagebetaling og ekstraopkrævning
I det forløbne regnskabsår er der i forbindelse med årsopgørelserne er tilbagebetalt 1.827.000 kr. til 1697 forbrugere, mens 480 forbrugere skal efterbetale knap 998.000 kr.

I løbet af året er der tilsluttet i alt 52 nye forbrugere og 2 lejligheder, som fordeler sig med 19 i Aalestrup, 4 i Simested, 4 i Hvam og 27 i Nørager. Samlet var der pr. 31. december 2022 tilsluttet 2.180 forbrugere med 2.184 målere.

Genvalg til bestyrelsen
Efter regnskabet var godkendt, blev Johnny Dalsgaard Nielsen, Aalestrup, Ellegaard Larsen, Nørager og Frits Broe Jensen, Nørager, genvalgt til bestyrelsen, med Søren Sørensen, Hvam, og Kai Nielsen, Aalestrup, som suppleanter.

Der var ingen nævneværdig debat på generalforsamlingen, som formand Søren Hestbæk sluttede med en tak til forbrugerne, bestyrelse, ledelse samt medarbejderne.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler