torsdag, april 18, 2024

Rebild Kommune som en del af Destination Himmerland

Siden 2020 har den regionale indsats for turismen i Danmark været samlet i turismefremmeselskaber, og her tog Vesthimmerlands Kommune og Mariagerfjord Kommune tidligt hul på et samarbejde og dannede Destination Himmerland. Nu inviteres Rebild Kommune med, og dette drøftes torsdag i denne uge i byrådets Økonomiudvalg og på byrådsmødet i næste uge.

Destination Himmerland erstattede i 2020 de to kommuners eksisterende turismefremmeselskaber, VisitVesthimmerland og VisitMariagerfjord. Konsolideringen var blandt andet foranlediget af erhvervsfremmereformen af 2018, hvor målet var, at de kommunalt finansierede turismefremmeselskaber konsoliderede sig i færre, større destinationsselskaber. 

Rebild Kommunes indtræden som medlem af Destination Himmerland
Den 24. marts 2022 fremsendte formanden for Destination Himmerland og borgmestrene for Mariagerfjord Kommune og Vesthimmerlands Kommune en henvendelse til borgmesteren i Rebild Kommune. Henvendelsen indeholdt en invitation til dialog om Rebild Kommunes indtræden i DH. Ambitionen er at styrke rammevilkårene for turismeerhvervet i hele Himmerland ved at samle alle kommunerne i én stærk turismedestination.

Rebild Kommunes turismeindsats
Rebild Kommune har et stærkt outdoor-brand, der bygger på de stedbundende kvaliteter og den unikke natur og kultur, som området rummer. Der drives med Rebild Porten som centrum en helårsdestination med stort besøgs-flow fordelt over året. Alene Rebild Bakker området besøges årligt af ca. 450.000 gæster. 

I februar 2023 åbnede Koldkrigsmuseet Regan Vest. Anlægget er ganske unikt og defineres af Visit Denmark som en international attraktion, som ligger blandt de største fyrtårne i Danmark. En kulturarv der allerede for nuværende har vist sit store potentiale. 

Rebild Porten afgiver medarbejdere
RebildPorten er imidlertid mere end blot turisme. Det er et bemandet formidlingscenter for hele Rebild Kommunes kultur-, natur- og oplevelsesudbud, og har herunder et tæt samspil med Rebild Kommunes arbejde med bosætning og udvikling. Ud over gæsteservice varetager RebildPorten alt destinationsudvikling, markedsføring, netværksfacilitering, eventudvikling, erhvervsturisme og funding. 

Rebild Kommune er kendt for mange events, og alene i 2018 blev der afviklet 54 events i Rebild Kommune. Eventorganisationen er fysisk placeret i RebildPorten, men har stor synergi til bosætnings- og brandings-indsatserne i Rebild Kommune. De mange events har imidlertid skabt en direkte afledt effekt for overnatningssteder, restauranter, detailbutikker mv, som skal samtænkes med arbejdet i Destination Himmerland.

Potentialet i én samlet himmerlandsk destination
Turister skeler ikke til kommunegrænser, men bevæger sig indenfor en given geografi med afsæt i, hvor de er bekendte med relevante tilbud og oplevelser. Til sammen har de tre himmerlandske kommuner et varieret udbud af turismetilbud med aktive naturoplevelser og outdoorprodukter suppleret med særlige kulturhistoriske tilbud, spændende overnatningstilbud, gode spisesteder og interessante events. Potentialet for at skabe synergi mellem disse tilbud realiseres bedst ved at betragte Himmerland som én samlet turistdestination og ved at samle turismefremmeindsatsen under Destination Himmerland, som blandt andet skal:

• brande og markedsføre Himmerland og turismeerhvervet overfor potentielle gæster,

• tilrettelægge gæsteservice, som inspirerer og leder gæster rundt i Himmerland med henblik på at sikre en god oplevelse og anspore gæster til at bruge penge hos erhverv, attraktioner og foreninger, og

• understøtte produktudvikling i erhverv og attraktioner ved at tilbyde rådgivning, relationsopbygning og kompetenceudvikling.

Med et samlet turismesamarbejde, der dækker alle tre kommuner, vil Destination Himmerland stå stærkere i samarbejdet og samspillet med Destination Nord, Destination Aarhus, Destination Limfjorden og Destination Nordvestkysten, som grænser op til Himmerland. De tre kommuner vil samtidig, gennem Destination Himmerland, stå stærkere ved en eventuel senere konsolidering på turismeområdet, hedder det i indstillingen til Økonomiudvalget. 

Derudover vil et Destination Himmerland, som også omfatter Rebild Kommune, stå stærkere i ansøgninger til den pulje på 40-43 mio. kr. årligt til lokale og tværgående turismeprojekter, som de 19 Destinationsselskaberne kan søge hos Erhvervsstyrelsen. Rebild Kommune har således ikke adgang til at søge disse midler på nuværende tidspunkt, mens Destination Himmerland har hjemtaget 5.571.000 mio. kr. i medfinansiering til projekter siden 2020. Gennem Destination Himmerland vil Rebild Kommune også opnå gratis adgang til en række ydelser og rådgivning hos VisitDenmark, som er den organisation, der markedsfører Danmark internationalt. Det er denne adgang, som Destination Himmerland blandt andet har anvendt til at sikre adgang til international pressedækning af REGAN Vest til Nordjyske Museer, som er partner hos Destinationen.

Der virksomhedsoverdrages to medarbejdere fra RebildPorten til Destination Himmerland svarende til halvandet årsværk. Den ene medarbejder vil således være en delt ressource med Rebild Kommune.

Rebild Kommune slipper lidt billigere
I henhold til afsnit 4 i de gældende vedtægter for Destination Himmerland er kontingentet 62 kr. pr. indbygger for Mariagerfjord Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Kontingentet pristalsreguleres løbende med kommunale fremskrivningsprocent og med 2021 som basisår. I 2023 udgør kontingentet for de to nuværende medlemskommuner således 64,85 kr. per indbygger.

Kontingentet for Rebild Kommune udgør 27 kr. per indbygger. Kontingent begrundes bl.a. med forskellen i turismeerhvervets størrelse i de tre kommuner turismeerhverv og med Rebild Kommunes fortsatte drift af RebildPorten.

Dertil kommer et tilskud til markedsføring på 4 kr. per indbygger.

Såfremt aftalen godkendes, igangsættes virksomhedsoverdragelsen af de omfattede medarbejdere med henblik på, at Rebild Kommune formelt indtræder i Destination Himmerland med virkning fra 1. oktober 2023. 

Efter Økonomiudvalgets indstilling forventes sagen også a skulle behandles på næste uges byrådsmøde.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler