søndag, maj 19, 2024

Den økonomiske udfordring kalder på fælles løsninger

Økonomiudvalget i Rebild Kommune melder ud:
Byrådet overvejer en delvis åbning af budgetaftalerne for indeværende år.

REBILD: Grundet ændrede forudsætninger for budget 2023 er der udsigt til en større budgetoverskridelse i indeværende år. Der venter desuden yderst vanskelige budgetudfordringer i 2024. Økonomiudvalget beder byrådet i Rebild Kommune om delvist at genåbne budgettet og finde fælles fodslag for at finde nødvendige besparelser, fremgår det af en pressemeddelelse fra Rebild Kommunes Økonomiudvalg og punktet er optaget på torsdagens byrådsmøde.

Rebild Kommunes økonomiudvalg har den 17. maj behandlet økonomivurdering for 2023 og første spadestik til budget 2024. Et flertal i økonomiudvalget besluttede her, at der er behov for delvist at genåbne budget 2023 på grund af den samlede økonomiske udfordring. Drøftelserne om budget 2023 skal tænkes sammen med budget 2024, som starter efter fagudvalgsmøderne i juni. Baggrunden for det pressede budget 2023 er, at der er kommet nye forudsætninger siden budgetaftalen i efteråret. De nye forudsætninger ændrer grundlæggende fundamentet markant i negativ retning. I 2023 ser kommunen på den baggrund ind i et estimeret merforbrug på 32 millioner kroner på drift og 49 millioner kroner på anlæg. Det vil udfordre Rebild Kommune alvorligt på likviditeten. Merforbruget ses særligt på ældre-, pleje- og omsorgsområdet og børne- familieområdet. På ældre-, pleje-, og omsorgsområdet har blandt andet lavere belægning af borgere fra andre kommuner, end forventet, i plejeboliger og botilbud medført færre indtægter. På børne- og familieområdet er udfordringen primært, at udgifterne til specialundervisning på skoleområdet er stadigt stigende.

I forhold til budgetoverholdelse i indeværende år, besluttede Økonomiudvalget allerede i april i år et anlægsstop for at bremse udgifterne til anlæg og derved værne om likviditeten. På dagens møde bekræftede udvalget denne beslutning. Der er tale om projekter, hvor Rebild kommune ikke er juridisk bundet af at starte projektet på nuværende tidspunkt.

Ligeledes arbejder alle fagudvalg med at håndtere de nye udfordringer, som de ændrede forudsætninger har afstedkommet. Økonomiudvalget har i forlængelse heraf bedt forvaltningen om, på baggrund af udvalgenes arbejde, at samle et besparelseskatalog. Forvaltningen er også blevet bedt om at supplere kataloget med yderligere forslag fra alle fagområder. I forvaltningens arbejde indgår også muligheden for at iværksætte ansættelses- og indkøbsstop. Sparekataloget skal behandles på fagudvalgsmøder i juni måned.

I forhold til næste års budget, så bliver de kommende budgetforhandlinger meget svære. Signalerne fra regeringen om kommunernes økonomi betyder, at rammerne formentlig bliver beskåret, så de peger på en negativ realvækst for kommunerne, altså at der reelt set bliver færre penge til kommunerne, når der er taget højde for prisstigninger og andre udgifter, som er uundgåelige.

På trods af de store udfordringer, er der i kommunens økonomiudvalg fælles fodslag om at finde langtidsholdbare løsninger på de økonomiske udfordringer. Både i år og de kommende år, er byrådet nødt til at kigge ud over de politiske skel og finde fælles, forankrede løsninger. Udvalget lægger derfor op til, at der ud over anlægsstoppet også allerede i år skal findes kommunale servicereduktioner og andre besparelser for at nå i mål inden årets udgang.

Samarbejde bliver afgørende
Borgmester Jesper Greth (V) ser med stor alvor på budgetudfordringerne, og kalder behovet for at samarbejde bredt i byrådet om løsningerne for »altafgørende«:

– I Rebild Kommune står vi over for nogle uhyre vanskelige budgetudfordringer – både i indeværende år og i de kommende år. En væsentlig årsag til udfordringerne og de ændrede forudsætninger er, at de økonomiske rammer, vi får fra staten, ikke matcher udgifterne til kommunens velfærdsopgaver. Vi bliver ikke kompenseret for stigende udgifter til specialundervisning og det specialiserede sociale område, ligesom vi ikke bliver kompenseret for de relativt store prisstigninger, vi – ligesom resten af samfundet – har oplevet, forklarer Jesper Greth.

– Det betyder, at vores budget i bund og grund er ude af balance. Som byråd har vi en bunden opgave med at få bragt budgettet tilbage i balance igen. Og det skal vi uanset årsagen. Vi har ansvaret for budgettet, og vi skal på tværs af vores politiske skel finde en vej i, hvordan vi får skabt ligevægt i tallene og samtidig leverer kvalitetsvelfærd til borgerne. Det bliver ikke nemt, men jeg tror på, at vi kommer i mål, for alternativet er ikke acceptabelt. Vi må allesammen give os lidt, så vi kan indgå nogle langtidsholdbare fælles forankrede løsninger til gavn for kommunens borgere.

Også fra de Konservative er der opbakning til at løse den økonomiske situation. Konservative valgte at stemme imod den delvise genåbning af budgettet. Nicolai Niemann (medlem af Økonomiudvalget for Konservative) forklarer:

– Vi er enige om udfordringen, og at den kræver en fælles indsats. Vi er parate til et bredt forankret samarbejde om de udfordringer, vi ser i lyset af de ændrede forudsætninger. Vi ønsker dog ikke en delvis genåbning af budgettet for 2023, da vi ser det som en meget vidtgående beslutning før alle andre muligheder for at få økonomien til at hænge sammen er afsøgt.

Fælles fodslag på begge sider af salen
Peter Hansen, gruppeformand (S) og medlem af Rebild Kommunes økonomiudvalg er enig med borgmesteren i, at byrådet har en vanskelig opgave foran sig. Han peger på, at den kommende proces og de resultater, der bliver skabt, både handler om at finde balancen i Rebild Kommunes økonomi og ikke mindst kommunens robusthed fremover. Han udtaler:

– I byrådet har vi alle et politisk og økonomisk ansvar for Rebild Kommune, og den her udfordring viser tydeligt, at der er behov for, at vi skal gribe samarbejdet anderledes an. Der skal træffes nogle drastiske beslutninger, og vi kan kun komme videre herfra gennem kompromisser og opfindsomhed. Jeg har et stort ønske om, at vi håndterer udfordringen i et udviklingsperspektiv, der med det lange lys favner vores udfordringer, så vi undgår, det udelukkende bliver en nedskæringsøvelse.

Borgmester Jesper Greth (V): »Behovet for at samarbejde bredt i byrådet om løsningerne er »altafgørende«.
Peter Hansen (A). Gruppeformand for (S) og medlem af Økonomiudvalget Peter Hansen (S): »Vi skal undgå, at situationen udelukkende bliver en nedskæringsøvelse«.
Medlem af Økonomiudvalget Nicolai Niemann (Kons.): »Vi ønsker ikke en delvis genåbning af budgettet for 2023, da vi ser det som en meget vidtgående beslutning før alle andre muligheder er afsøgt«.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler