lørdag, juli 20, 2024

Rebild Byråd genåbner budgettet for 2023

REBILD: På baggrund af en flertalsafgørelse i seneste byrådsmøde, hvor der ses ind i, at kommunens budget for indeværende år ikke kan holde, har økonomiudvalget og fagudvalgene taget fat på arbejdet med at finde besparelser på driften for 2023.

Økonomiudvalget har på møde mandag morgen drøftet den økonomiske situation i kommunen, på baggrund af byrådets beslutning om at udarbejde et besparelseskatalog med henblik på budgetoverholdelse. Økonomiudvalgets område viste en forventet merudgift på 0,7 mio. kr. Derudover har byrådet besluttet, at forvaltningen samler et besparelseskatalog på baggrund af fagudvalgenes arbejde med budgetoverholdelse i 2023. Forvaltningen supplerer kataloget med yderligere forslag fra alle fagområder, som kan behandles på fagudvalgsmøder i juni måned. Derfor er der igangsat yderligere initiativer, der forventes at medføre mindreudgifter på 2-4 mio. kr. (ekskl. overførsel fra 2022).

Samlet set er der lagt op til besparelser på 2023 budgettet på 32 mio. kr., hvoraf Børne- og familieudvalget samt Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget udgør de største besparelser på samlet hhv. 10,3 mio. kr. og 14,2 mio. kr.

Initiativerne retter sig både mod de områder indenfor økonomiudvalget der ikke er i balance og de områder der allerede er i balance, men som skal bidrage ekstra til den samlede balance. 

Generelt vil der blive udvist yderste økonomiske tilbageholdenhed resten af året. Ved stillingsledighed vil opgaverne blive forsøgt løst midlertidigt på alternativ vis, for at vancante stillinger mest muligt kan bidrage til den samlede balance. Desuden vil der blive udvist yderste tilbageholdenhed på indkøb og indkøbsstop, hvor det ikke berører kerneopgaven, tidforskydninger af kompetenceudvikling, investereringer og indkøb, mindst mulig brug af eksterne konsulenter osv. Indenfor de områder, som er ramt af økonomisk ubalance, vil der også kunne forekomme tilpasning af ressourceforbruget, så udgiftsniveau og budget fremover balancerer, hedder det i dagsordenteksten fra Økonomiudvalget.

Byrådets fagudvalg har drøftet situationen, og der er i den anledning fundet frem til følgende, der som udgangspunkt skal medtages i et besparelseskatalog:

Børne- og familieudvalget
Børne og Familieudvalget indskærper igen budgetoverholdelse indenfor udvalgets område. Udvalget fremsætter følgende forslag til det videre arbejde for budgetoverholdelse: 

• Lukning af skolebiblioteker efter decentral beslutning 
• Nytænkning af indskolingsmodellen 
• Nedsættelse af takster i specialtilbud 
• Ændring i åbningstid dagtilbud i samarbejde med forældrebestyrelsen 
• Ændring i antal lukkedage dagtilbud i samarbejde med forældrebestyrelsen 
• Reducering af tildeling til øvrige i vuggestuer 
• Diverse netværk afskaffes 
• Fastlagte sparringer med skoler og dagtilbud afskaffes 
• Strukturelle besparelser behandles under »Analysen« 
• Familiebehandling paragraf 11 
• Reducering ramme Fælles Indsats 
• Gennemgang af dyre enkeltsager 
• Reducering årsværk 
• Budgetoverholdelse Børnecenter Himmerland 
• Familieplejekonsulent nednormering 
• Tilbageløb uforbrugte midler 

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget 
Der er forventning om, at opbremsningen i forbruget på de kommunale tilbud på både kultur-, fritid og sundhedsområdet, vil medføre en samlet forbedring af budgetforholdene. 

Der er iværksat tiltag i forhold til sundhedsplejen med henblik på overholdelse af oprindelig budget i 2023. Nedbringelse af overført merforbrug fra tidligere år vil kræve servicereduktioner i 2024 og 2025. 

Det bemærkes, at der på beskæftigelsesområdet er fremlagt forslag til reduktion af beskæftigelsesrettede tilbud til ledige. Tilbuddene købes på træningsområdet. Det vil i givet fald få betydning for driften af træningsområdet. 

Teknik- og Miljøudvalget 
Det overførte merforbrug stammer bl.a. fra kollektiv trafik, hvor budget fremadrettet bør tildeles i henhold til aftaler med NT. Øvrigt merforbrug stammer primært fra det takstfinansierede område, som reguleres via afledte opkrævninger. 

Der er udarbejdet forslag til reduktioner inden for de ikke lovpligtige områder. Udvalget henledte op- mærksomhed på de udestående lovpligtige opgaver på Natur og Miljøområdet. 

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget
Kvalitetsstandarden for rengøring ændres fra hver 2. uge til hver 3. uge, idet der altid foretages en konkret individuel vurdering med virkning fra 1. august. 

• Ændring af kvalitetsstandarden for nødkald 
• Ophør eller ændring af klippekort til hjemmeboende 
• Ophør med særligt aktivitetsbeløb til plejehjemsbeboere 

at klippekort til hjemmeboende ændres, således at målgruppen ensomme udgår af visitationen samt at der ikke længere tilbydes rengøring på klippekortsordningen. Det indskærpes, at visitationen er opmærksom kommunale tilbud samt at de opsøgende hjemmesygeplejersker samt personalet på ældreområdet er opmærksomme på ensomme ældre, og henviser til relevante tilbud. Udvalget ønsker en kvartalsvis opfølgning på konsekvenserne af beslutningen. 

Ophør med visitation til aktuelt ledige plejeboliger i resten af 2023 oversendes til Byrådet. 

Jeanette Sagan, Nicolai Niemann og Maybritt Toft Pedersen godkendte: 
• at rekrutteringspuljen reduceres i 2023 som indstillet 
• at aflastningspladserne flyttes til akut- og rehabiliteringspladserne i resten af 2023. 
• at visitationskriterierne til plejeboliger ændres som foreslået 

Sandie Jellesen og Thøger Elmelund Kristensen kunne ikke godkende indstillingen. 

Formålet med høringen er at høre Ældrerådet og den sygeplejefaglige sektor om de mulige serviceforringelser, således at en evt. senere beslutning kan gennemføres, som en del af en samlet beslutning i byrådet.

Herudover høres Ældrerådet og den sygeplejefaglige sektor om: 
– Justering af visitationskriterierne til plejeboliger
– Ændret brug af aflastnings- og akut/rehabiliteringspladser i resten af 2023
– Ophør med visitation til aktuelt ledige plejeboliger i resten af 2023
– Ikke yderligere disponeringer på rekrutteringspuljen i 2023

Videre behandling
Der er lagt op til, at forslag fra udvalgene i perioden indtil næste byrådsmøde 22. Juni er sendt i høring, og at der efter et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget forud for byrådsmødet godkendes et balanceforslag, der indstilles til byrådets godkendelse.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler