onsdag, juni 19, 2024

Rebild Kommune tilpasser økonomien

Af Jacob Søndergaard, lokaljournalist
REBILD: Det er efterhånden velkendt, at Rebild Kommunes økonomi, primært på likviditeten, er udfordret, og senest har byrådet taget skridt til at inddæmme nogle af de omkostninger, som har været ved at glide kommunen af hænde, primært på grund af ændringer i en række forskellige forbrugsmønstre. 

I den anledning har repræsentanter for alle parter undtagen Enhedslistens medlem, indgået en aftale om at mindske det forventede forbrug med 17,1 mio. kr. Det hedder i aftaleteksten:

– Aftaleparterne er bekendt med, at der er tale om skønnede størrelser, og der kan således forekomme afvigelser i det realiserede niveau i forbindelse med senere økonomivurderinger og i det endelige regnskab, ligesom uforudsete mer- og mindreudgifter kan forekomme.

 De forslag, som aftaleparterne er enige om at gennemføre i 2023, svarer ikke til det forventede merforbrug på de nævnte 32 mio. kr. Dog forventer aftaleparterne, at det markante fokus på budgetoverholdelse vil påvirke årets resultat positivt på visse af de udfordrede fagområder.

Besparelserne på de 17,1 mio kr. Fordeler sig med 11,4 mio kr., som forvaltningen skal gennemføre inden for 2023 budgettet – samt 2,7 mio. kr. på Ældre-, pleje og omsorgsudvalgets område og 3,0 mio. kr. på en forventet reduktion af hjemmeplejetimer.

Rebild Kommune har i samme anledning udsendt følgende pressemeddelelse:

Aftale om tilpasning af økonomien i 2023
Rebilds politikere er kommet endnu et skridt videre på vejen til at løse de aktuelle økonomiske udfordringer i 2023. Fagudvalgene har i foråret drøftet løsningsmuligheder, og tirsdag i sidste uge har et bredt politisk flertal indgået en forhandlingsaftale om hvilke tiltag, der skal igangsættes for at genoprette balancen i økonomien. 

Kommunens økonomivurdering efter første kvartal 2023 viser et forventet merforbrug på 32 mio. kr. for kommunens driftsvirksomhed – dette på baggrund af væsentlig ændrede driftsforudsætninger. 

På den baggrund har aftaleparterne bestående af et bredt flertal af repræsentanter fra samtlige af byrådets partier, med undtagelse af Enhedslisten, indgået en aftale om håndtering af en vanskelig økonomisk situation i 2023, med en presset likviditet. Aftalen samler de initiativer, som fagudvalgene har arbejdet med i foråret for at sikre budgetoverholdelse i 2023. Som en del af forhandlingsaftalen, er det desuden aftalt ikke at gennemføre byrådets beslutning på mødet i maj, om ændring af rengøring og klippekort til ældre. 

Borgmester Jesper Greth (V) er ligesom det øvrige byråd påvirket af den økonomiske situation, der helt naturligt også har skabt bekymringer hos borgerne i kommunen. Han udtaler: 

– Jeg er oprigtig glad for, at vi som repræsentanter for alle partier i hele byrådet kunne sætte os ned og sammen drøfte og samarbejde om at løse kommunens økonomiske udfordringer. Selv om vi er et stykke vej fra mål med balance i økonomien på langt sigt er jeg overordentlig tilfreds med dagens brede aftale om økonomien for 2023. Ovenpå en intens måned med mange drøftelser med både borgere, medarbejdere og politiske kollegaer, er jeg dog med dagens aftale forsigtig optimistisk. Der er ingen tvivl om, at det her er barskt, og jeg kan sagtens forstå den frustration, mange kan have. Men jeg møder også forståelse for, at vi er nødt til at tage fat på de kendte udfordringer i fællesskab. I byrådet er vi klar til at tage vores ansvar – og jeg er meget glad for, at vi gør det sammen. 

Peter Hansen, der er gruppeformand for Socialdemokratiet og medlem af Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget, er også optaget af at kunne indgå i et bredt samarbejde om tilpasning af økonomien i 2023, i lyset af den pressede likviditet:

– Naturligvis gør det et kæmpe indtryk på mig, når jeg ser flere af de høringssvar, der er kommet fra bekymrede borgere og medarbejdere. Derfor har det været vigtigt for min gruppe at få tydeliggjort overfor mine kollegaer i byrådet, at vi har nogle forventninger til temaer, som skal indgå i forhandlingerne om budget 2024. Jeg er glad for, at vi fik rullet nogle af besparelserne på ældreområdet tilbage, udtaler han. 

Lene Schmidt Aalestrup, gruppeformand for Det Konservative Folkeparti, og Formand for Kultur-, fritids- og Sundhedsudvalget. Sammen med den øvrige konservative gruppe, er hun tilfreds med, at der er fundet en aftale, som betyder, at det ikke bliver nødvendigt at genåbne budgettet. Men hun peger på, hvor vigtigt det er at sikre den grundlæggende velfærd for borgerne. Hun udtaler:

– De besparelser, vi har peget på for 2023, vil selvfølgelig kunne mærkes af de berørte borgere. Og det har jeg det oprigtig talt ikke rart med. Derfor er den konstruktive og løbende dialog vigtig, for at vi kan få det bedste ud af den nuværende situation. 

Morten Kamstrup Mikkelsen, Socialistisk Folkeparti, medlem af Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget udtaler:

Det glæder Socialistisk Folkeparti, at temaet ”Skatteniveau” bliver tema i de kommende budgetdrøftelser.

rebild.dk/budget er der lavet et overblik med spørgsmål, svar og grafik, der forsøger at give læseren et bedre indblik i hvordan den kommunale økonomi er konstrueret, både lokalt i Rebild og for landets øvrige kommuner. Ligeledes er der her i avisen indrykket en oversigt over kommunens økonomi.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler