lørdag, juli 13, 2024

Aflastningspladser genåbnes på ældrecentrene

På vegne af Rebild Ældreråd: Holger Pedersen, formand

Rebild Ældreråd er tilfredse med beslutningen om, at aflastningspladserne genåbnes på de fortsættende ældrecentre, men er bekymret over, at der fremover kun vil være 12 akut- og rehabiliteringspladser på Mastruplund.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget har afsluttet den politiske behandling af analyseresultaterne af de rehabiliterings- og akuttilbud, samt aflastningspladser som Rebild Kommune fremover vil tilbyde borgerne. Analysen opridsende tre forskellige scenarier, hvortil ældrerådet afgav sit høringssvar først i januar.

Ældrerådet påpegende i sit svar, at aflastningspladerne skal være placeret på de eksisterende plejecentre og ikke centralt placeret på Mastruplund. Borgere, med behov for aflastning, har nødvendigvis ikke behov for specialiseret sygepleje, men derimod at forblive i sit trygge nærområde tæt ved sine pårørende og netværk.

Ældrerådet føler sig hørt, da udvalget besluttede, at ni aflastningspladser fremover placeres på de plejecentre, der fortsat vil være i Rebild kommune.

Derimod blev ældrerådet ikke hørt med sin anbefaling, til ikke at reducere akut- og rehabiliteringspladserne på Mastuplund fra 18 til 12. Flere borgere sendes hjem fra et hospitalsophold, uden at være færdigbehandlet og ikke i stand til at klare sig i eget hjem. Et øget antal hjemmeplejebesøg kan ikke erstatte høj faglig sygepleje og efterlader borgerne utrygge og ofte med genindlæggelse til følge.

Rådet opfordrede udvalget til at afvente Sundhedsstrukturkommissionens rapport, som offentliggøres i foråret, inden der igangsættes ændringer. Men sådan blev det ikke. Ingen tvivl om, at kommunerne fremover vil få en øget rolle i samspillet med regionens hospitaler. Vi frygter, at der vil opstå personalemæssige udfordringer, når der reduceres/afskediges, for senere igen at ansætte specialiseret sundhedspersoner.

Dog åbnes der i beslutningen en accept af muligt øget fremtidigt behov for genåbning af flere pladser. Byrådet skal så bare lige tilføre ekstra midler – og vil det ske?

Ældrerådet vil have sin opmærksomhed rettet imod udviklingen af ventelisterne på dette område.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler