lørdag, april 20, 2024

Fredelig aften i nærdemokratiet

Af Kim Hornbech

”Klokken er 17, og vi ringer med klokken,” indledte borgmesteren og åbnede dermed for marts måneds byrådsmøde. 

Indledningsvis var der ikke mindre end to spørgsmål til byrådet; to spørgere havde spørgsmål til kommunens praksis for tilladelser af kvælstofudledning og klassificering af naturbeskyttelsesområder. Borgmesteren kunne ikke gå ind i teknikaliteter, men understregede, at alle beslutninger var truffet inden for lovgivning, og med en fornuftig afvejning mellem miljø og økonomi. Han lovede endvidere at vende tilbage til spørgerne.

Dernæst fulgte en orientering om status på implementering af initiativer i budget 24 – eller sagt på en anden måde; hvordan går det egentlig med pengekassen?

– Det går overvejende godt og status viste mange grønne pile, som peger på, at økonomien udvikler sig i rigtig retning. Dog er der også pile, som endnu ikke viser nogen retning. Efter enkelte kritiske bemærkninger blev orientering enstemmigt taget til efterretning.

Dernæst fulgte en række punkter, som kort blev præsenteret og enstemmigt vedtaget. Først kommunale garantier til hhv. Bælum og Blenstrup Kraftvarmeværker. Dernæst udpegning af politiske medlemmer af Støvring Midtbyråd; Peter Hansen (A) og Mads Holm Danielsen (C) blev udpeget af byrådet. 

Derefter fulgte en beslutning om lokalplan for Skalborgvej i Ravnkilde, hvor børnehavebygningen er solgt, og derfor ønskes en lokalplanændring som giver mulighed for at bruge bygningerne til alternative formål; fx en døgninstitution.

Byrådet skulle også indstille Kystvandsrådets forslag til indsatsområde til Miljøministeriet; en tung faglig sag om beskyttelse af vandmiljøet gennem en reducering af kvælstofudledning. Forslaget var allerede grundigt gennemarbejdet af mange interessenter, inden det nåede byrådet, og derfor godkendtes det også enstemmigt her.

Afslutningsvis skulle byrådet forholde sig til et udkast til ejerstrategi for Rebild Forsyning; heri var der bl.a. indførelse af en værdibaseret ledelse, hvilket også blev vedtaget enstemmigt.

Dermed var en kort og særdeles fredelig aften i nærdemokratiet ved sin afslutning. Det havde ikke været nødvendigt at stemme en eneste gang; alt var vedtaget enstemmigt.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler