onsdag, juni 19, 2024

Fredeligt november-møde

Af Kim Hornbech, konservativ førstesuppleant

Gennem det flotteste, hvide vinterlandskab var byrødder og en lille flok tilhørere søgt sammen til novembers byrådsmøde i Rebild Kommune, og borgmesteren indledte med at byde velkommen. Som altid var godkendelse af dagsorden det første punkt på dagsordenen, men i modsætning til sædvanen, blev dagsordenen ikke bare godkendt. Faktisk var det borgmesteren selv, der forslog, at punktet om skoledistrikter skulle sendes tilbage til BFU. Lene Aalestrup (C) bakkede op at sende det tilbage til yderligere og grundigere behandling samt dialog med involverede parter. Fælleslisten, Socialdemokratiet og Radikale bakkede også op om dette. 

Dernæst begyndte behandlingen af dagsordenens punkter, og først var der en økonomivurdering. Efter at byrådet havde åbnet og justeret budgettet i sommer, var der nu forbedringer at spore. Om end kommunens økonomi stadig er særdeles stram. Dels handler det om likviditet; dvs. hvor mange penge kommunen har i pengekassen, og her er der mindstekrav fra Indenrigsministeriet. Hvis man kommer under denne grænse, bliver kommunen sat under administration. Dels er der selv regnskabet, som ligeledes skal overholdes, hvis kommunen ikke skal risikere sanktioner fra staten. Der var enstemmig vedtagelse.  

Dernæst fulgte en række punkter, som ikke gav anledning til ret mange kommentarer i byrådssalen. Først skulle taksterne for rottebekæmpelse vedtages. Anledningen til dette er en lovændring, der nu gør, at man skal betale ’rottebekæmper-gebyr’ pr. registeret kvadratmeter i BBR. Vedtaget enstemmigt. Blandt de hurtigt behandlede punkter var også en række garantier; bl.a. til Støvring Kraftvarmeværk, som ønsker at udvide med varmepumpe og derfor behøvede en garanti på 25 mio. kr. Godkendtes enstemmigt. Solbjerg Vandværk ønskede ligeledes en kommunal garanti 0,7 mio. kr. for at udvide. Godkendtes ligeledes enstemmigt. 

Endvidere behandledes overdragelse af affaldsområdet til Nordværk I/S. Dels en godkendelse af driften; dels en godkendelse af vedtægterne for Nordværk. Nordværk er et nyt samarbejde mellem nordjyske kommuner – man kan læse mere om samarbejdet på deres hjemmeside. Begge dele godkendtes enstemmigt. 

Dernæst fulgte vedtagelse af lokalplanen for Kildebakken i Ravnkilde. Denne godkendtes ligeledes enstemmigt.  

Dernæst blev det tid til at forholde sig til det der kaldes omgørelsesprocenten. Dvs. andel af kommunens beslutninger, hvor ankestyrelsen af den ene eller anden grund er inde og omgøre beslutninger, som kommunen har truffet. Omgørelsesprocenten er omkring 3%, og det førte til en kort snak om, hvad man kan udlede af dette. Der var dog allerede udarbejdet en handleplan. Indstillingen godkendtes enstemmigt 

Sidst blev Sundhedsaftalen for 2024-27 behandlet. Den har tidligere været behandlet, og derfor blev den godkendt enstemmigt. 

Sidst var der orientering, hvor borgmesteren fulgte op på det høringssvar, som byrådet tidligere vedtog at sende til NT, og som havde ført til et godt og konstruktivt møde. Der kræves en nærmere analyse for at finde ønskede forbedringer, og dette vil NT gerne bistå Rebild Kommune med.  

Allersidst var der dog lukkede punkter, som offentligheden og dermed undertegnede, ikke kan få indsigt i. Et byrådsmøde uden afstemning var dermed slut; naturligvis ikke uden uenigheder, men i fred og fordragelighed, og det samarbejdende lokaldemokrati havde endnu en gang vist sit værd.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler