mandag, april 15, 2024

Uddrag for byrådsmøde januar 2022

Kim Hornbech (C).

REBILD: Kommunalvalget er som bekendt overstået; det samme konstitueringen og dermed kunne Rebild Kommunes nye kommunalbestyrelse træde sammen til det første ordinære møde. 

Mødet begyndte med at forretningsordenen blev godkendt; forretningsordenen er populært sagt spillereglerne for byrådsmøderne, udvalgsmøderne og lignende. I forlængelse heraf blev ligeledes mødekalenderen for politiske møder godkendt. Denne kan findes på kommunen hjemmeside, hvis man er interesseret at i deltage byrådsmøderne, som i udgangspunktet er offentlige. 

Dernæst fulgte en række sager som havde været behandlet i økonomirådet og som efterfølgende skulle til endelig godkendelse i byrådet; herunder udvidelse af Reno-Nords deponiplads i Rærup, samt godkendelse af revisionserklæring og endelig vedtagelse af spildevandsplaner. Dette medførte ikke den store debat, og de blev vedtaget i enstemmighed. 

Endvidere blev servicemål for behandling af byggemål behandlet – byrådet var hurtigt enige om, at man skal have en lav sagsbehandlingstid, men der var dog også enkelte bemærkninger om, at man skulle sikre sig tilstrækkelig ressourcer i forbindelse med dette mål. Servicemålene blev vedtaget enstemmigt.

Desuden blev et forslag om at igangsætte lokalplan for Volstrup; Jeppe Ugilt er af gode grunde inhabil i sager om Volstrup Golfcenter, og han måtte derfor forlade lokalet i de to minutter det tog et enstemmigt byråd at vedtage indstillingen. Lokalplanen sendes herefter i offentlig høring. 

Det efterfølgende punkt om bæredygtigt boligbyggeri ved Stendalsvej i Rebild førte lidt drøftelser med sig, da der var bekymring for, at dette efterfølgende vil kunne få konsekvenser for placering af ny børnehave, fodboldbane eller lignende. Det blev dog også anført, at et enig byråd i 2019 og 2021 allerede havde bakket op om dette. Punktet blev enstemmigt vedtaget.

I 2021 havde PPR, som følge af flere børn et merforbrug, og som følge af dette havde man i budgettet for 2022 forsøgt at finde flere penge. Det var dog ikke lykkedes det gamle byråd at finde hele beløbet svarende til merforbruget, og derfor måtte det nye byråd vedtage en forslag der skulle balancere budgettet for det kommende år. 

Dette havde det nye Børne- og ungeudvalg allerede måttet forholde sig til og vedtaget en række forslag til. Ligeledes havde et flertal i økonomiudvalget godkendt dette. Alle var enige om at følge udviklingen i PPR nøje, og der var ligeledes bred tilslutning til at kigge området efter. Imidlertid var der ikke enighed om forslaget og det førte til den første afstemning i det nye byråd. SF og Ø stemte imod, mens byrådets øvrige 23 medlemmer stemte for.

Mod afslutningen af byrådsmødet blev det endvidere vedtaget, at frigive midler til Haverslevs haludvikling. Kommunen har bidraget til projektet, mens Haverslev selv har skaffet de resterende midler. Byrådet udtrykte stor begejstring for det årelange engagement, hvormed man i Haverslev har arbejdet på projektet. 

Sidst var der en kort orienteringsrunde og borgmesteren fortalte, at han sammen med den forrige borgmester og kommunaldirektøren havde haft foretræde for miljøministeren og Folketingets miljøudvalget. Her havde man haft lejlighed til at uddybe kommunens synspunkter på forslaget om at lave nationalpart i Rold Skov. Desuden blev der kort orienteret om Covid-situationen i Rebild Kommune.

Således forløb det første ordinære byrådsmøde i god ånd, hvor der også var plads til venligt drillende bemærkninger, som blot understregede en konstruktiv ånd mellem de deltagende lokalpolitikere. 

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler